Yrkesutbildning

Målet för utvärderingen av yrkesutbildningen är att stödja det lokala, regionala och riksomfattande utvecklingsarbetet. Syftet är att utveckla utbildningens kvalitet, de studerandes lärande samt lärarnas och handledarnas arbete. Till utvärderingsformerna hör tema- och systemutvärderingar samt utvärderingar av inlärningsresultat.

Stöd till utbildningsanordnare

Den information som utvärderingarna ger utnyttjas för att utveckla utbildningen på nationell nivå och utbildningsanordnarnivå. I fråga om inlärningsresultaten är en av de viktigaste principerna att utbildningsanordnarna ska kunna använda informationen för sin självvärdering och sin utveckling av verksamheten. Målet är att insamlingen av inlärningsresultat ska utgöra en central del av utbildningsanordnarnas verksamhet. Med hjälp av den information som samlas in genom utvärderingar är det möjligt att följa upp hur utbildningen genomförs och att stödja utbildningsanordnarnas självvärdering och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

För utbildningsanordnare arrangeras seminarier och informationsmöten om utvärderingar samt utbildning och olika evenemang.

Yrkesinriktad vuxenutbildning

Syftet med utvärderingen av yrkesinriktad vuxenutbildning är att den ska stödja utvecklingen av utbildningen och förbättra förutsättningarna för lärande. Utvärderingarna kan gälla bland annat förberedande utbildning, anordnade av fristående examina, individualisering eller inlärningsresultat.

Teman för utvärdering kan vara till exempel

  • vuxenutbildningspolitik
  • vuxenstudier
  • examenssystem
  • utbildningsutbud
  • livslångt lärande
  • utbildning för invandrare
  • informations-, rådgivnings- och handledningstjänster inom livslångt lärande
  • utveckling av vuxenutbildningssystemet

De nyaste rapporterna om Yrkesutbildning