Yrkesutbildning

Utvärderingsformerna för yrkesutbildning är utvärdering av inlärningsresultat, tema- och systemutvärdering samt utvärderingar som gäller kvalitetsledning.

Utvärdering av yrkesutbildningen utgår från följande prioriteringsområden (Strategin för Nationella centret för utbildningsutvärdering):

1. Att utveckla lärandet och kunnandet med hjälp av utvärderingar. Utvärderingar av inlärningsresultat som genomförs med olika utvecklande metoder syftar på en ökning av inlärningsresultat och kompetens.

2. Att bidra till att utbildningssystemet fungerar och utvecklas. Utvärderingsverksamheten ger information om hur utbildningssystemet och -politiken fungerar. Den utvärderingsinformation som fås möjliggör utveckling av utbildningen. Utvärderingar som gäller utbildningssystemet och -politiken är till exempel utvärdering om verkställandet av lagen om elev- och studerandevård samt utvärderingen kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning. Dessutom utvärderas utbildningssystemets övergångsskeden.

3. Att välja samhälleligt viktiga och kritiska teman. Utvärderingar genomförs i fråga om samhälleligt centrala och kritiska teman. Samhälleliga teman som gäller yrkesutbildning vid utvärdering är företagande och innovationskapacitet samt invandrarnas integration i utbildningssystemet.

4. Att stödja utbildningsanordnarna i kvalitetshanteringen och främjandet av en verksamhetskultur som grundar sig på utvecklande utvärdering. NCU stöder utbildningsanordnarna att utveckla sin kvalitetshantering genom att utvärdera deras kvalitetssystem samt producera och sprida information om god praxis för kvalitetshantering och utveckling. Dessutom stöder NCU läroanstalter att dra nytta av nationella utvärderingar och självvärderingar samt att stärka inslaget av utvecklande utvärdering.

Utveckling av utvärdering

I och med reformen förnyas yrkesutbildningen kraftigt. På grund av detta utvecklar Nationella centret för utbildningsutvärdering utvärderingen av yrkesutbildningen. En sakkunniggrupp har tillsatts som stöd för utvecklingen.

Avgiftsbelagda tjänster

Nationella centret för utbildningsutvärdering erbjuder utbildningsanordnarna även avgiftsbelagda utvärderingstjänster.

De nyaste rapporterna om Yrkesutbildning