Arbetslivsorientering och arbetslivssamarbete inom yrkesutbildningen

Aktuellt

Utvärderingens slutrapporten publiceras 20.9.2022. Mer information.

Tack till alla som tog del i utvecklingsseminariet!

Kolla in de första resultaten av enkäterna för utbildningsanordnare och personal

Från yrkesutbildnings utbildningsanordnarnas ledning och de som undervisar i yrkesinriktade examensdelar samlade vi in information med hjälp av enkäter i november–december 2021. Kolla in de första resultaten av enkäterna:

I början av 2022 fick utbildningsanordnarna feedback från enkäterna. Feedbacken tittar på resultaten på nationell nivå.

Nationella resultaten av utbildningsanordnarnas lednings enkäten

Nationella resultaten av undervisningspersonalens enkäten per utbildningsområde

Vi genomför intervjuerna med utbildningsanordnarnas arbetslivspartner i början av 2022

Information från arbetsplatshandledare och arbetsgivare samlas in under intervjuerna i mars 2022. Genom intervjuerna samlar vi in vilka synpunkter representanterna för arbetslivet har på inlärning i arbetslivet och annat samarbete med yrkesutbildningsanordnarna. Vi har valt ut olika utbildningsanordnare från olika håll i Finland. Vi genomför intervjuerna med utbildningsanordnarnas arbetslivspartner. Intervjuerna är inte specifika för utbildningsanordnaren, dvs. de utvärderar inte en enskild anordnares verksamhet. Begäran om intervjuer har skickats till utbildningsanordnarna den 16 december.

Intervjuernas huvudspråk är finska, men de intervjuade kan enligt eget val också använda svenska eller engelska.

____________________________________________________________________________

Utvärderingens mål

Utbildningens arbetslivsmotsvarighet och betydelsen av lärande som sker i arbetslivet betonas i den förnyade yrkesutbildningen. När utbildningen planeras, anordnas och när kompetensbehov prognostiseras ska anordnaren samarbeta med arbets- och näringslivet. Syftet med reformen av yrkesutbildningen var att öka samverkan mellan utbildning och arbetslivet, för att allt bättre kunna säkerställa ett utbildningsutbud och utvecklingstjänster som motsvarar förändringsbehoven i arbets- och näringslivet.

Utvärderingen fokuserar på yrkesutbildningens processer och praxis som berör arbetslivsintegrering och samarbete. Utvärderingen ger information om hur utbildning som anordnas på arbetsplatser genomförs, hur arrangemangen fungerar och vilket genomslag de har. Dessutom produceras information om samarbetet mellan utbildningsanordnarna och arbetslivet samt om hur det fungerar och vilka utvecklingsbehov som finns.

Utvärderingen gäller alla utbildningsanordnare av yrkesutbildning som ordnar grundexamina, yrkesexamina och eller specialyrkesexamina.

Insamling av utvärderingsinformation

Utvärderingsdata samlas in från utbildningsanordnarnas ledning, undervisningsspersonal, studerande och representanter för arbetslivet. I utvärderingen utnyttjar vi också riksomfattande statistik- och registermaterial.

Utvärderingen grundar sig på principen om utvecklande utvärdering. Utbildningsanordnarna och undervisningspersonalen har genom utvärderingen möjlighet att identifiera sina styrkor, utvecklingsobjekt och god praxis i anslutning till samarbetet med arbetslivet och den utbildning som ordnas på arbetsplatsen.

Enkäterna till utbildningsanordnarnas ledning och dem som undervisar i yrkesinriktade examensdelar

Från utbildningsanordnarnas ledning och de som undervisar i yrkesinriktade examensdelar samlade vi in information med hjälp av enkäter i  november – december 2021.

Enkäterna: Se Material

Datainsamling bland arbetsplatshandledare, arbetsgivare och studerande

Information från arbetsplatshandledare och arbetsgivare samlades in under intervjuerna i början av 2022. Information från studerande och intressentgrupper om yrkesutbildning samlades in under utvecklingsseminarium i slutet av våren 2022.

Material

Utvärderingsgrupp

NCU:s experter stöds av en utvärderingsgrupp som består av

  • Ville Loukusa, työelämäkoordinaattori, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (Kainuun ammattiopisto)
  • Laura Pylväs, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, yliopistopedagogiikan keskus (HYPE)
  • Kirsi Rasinaho, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
  • Jenni Taakala, utvecklingsledare, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen AB (Yrkesinstitutet Prakticum)
  • Matti Tujula, edunvalvonnan asiantuntija, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
  • Mikko Vieltojärvi, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Med utvärderingen tar man fram information för tyngdpunkterna Främjande av ett välfungerande utbildningssystem och Utveckling av lärande och kompetens.

Ytterligare information

  • Utvärderingsexpert Raisa Hievanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5542
  • Ledande utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5557
  • Metodiska frågor: Utvärderingsexpert Mari Huhtanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5510

Stäng