Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning

2016–2018

Utvärderingens syfte var att utreda förverkligandet av en kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning (kompetensbaseringens läge) samt lämpligheten, effekterna, riskerna och förändringsbehoven hos de politiska åtgärder som anknyter till detta (utvärdering av politiska åtgärders effekter).

Utvärderingen fungerade som ett stöd för yrkesutbildningsreformen (2015–2019), vars mål var att förnya yrkesutbildningen och göra den till en kompetensbaserad och kundorienterad helhet, öka inlärningen på arbetsplatser och de individuella studievägarna samt förnya utbildningen så att den bättre än tidigare motsvarar arbetslivets, individernas och samhällets förändrade kompetensbehov. Genom en effektivisering av verksamheten syftade man även till att anpassa utbildningssystemet till de minskade resurserna inom den offentliga ekonomin.

Utvärderingen gällde alla anordnare av yrkesutbildning och omfattade alla former av yrkesutbildning som leder till examen.

Utvärderingen gällde yrkesutbildningsanordnarnas kärnverksamhet samt relaterade kundprocesser och resurser som stödjer dem. De centrala metoderna för utvärdering och datainsamling var självvärderingar, workshoppar, en utvärderingspanel, seminarier och intervjuer. Information samlades in från utbildningsanordnarnas ledning, den undervisande personalen, studerande, representanter för arbetslivet, intressegrupper samt representanter för utbildnings- och arbetsförvaltningen.

Projektet ingick i den utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande.

Resultat

  • Den kompetensbaserade modellen har gett en god grund för en strukturell förändring av yrkesutbildningen. Den har förtydligat examenssystemet, breddat examina samt ökat kundorienteringen genom att introducera flexibilitet och individualisering i studierna, förtäta samarbetet mellan arbetslivet och utbildningsanordnarna och föra yrkesutbildningen närmare arbetslivet.
  • Den kompetensbaserade modellen minskar regleringen av examenssystemet, förenklar styrningssystemet och ökar utbildningsanordnarnas autonomi och ansvar.
  • Den kompetensbaserade modellen har i hög grad förändrat undervisningspersonalens arbete och yrkesbild, vilket har medfört stora utmaningar i fråga om utvecklingen av deras kompetens och beredskap.
  • Tryggandet av tillräckligt med arbetsplatser och arbetsplatshandledare, arbetsplatshandledarnas kompetens samt tillräckligt med stöd och handledning för studerande och arbetsplatshandledare har stor betydelse för hur tillämpningen av den kompetensbaserade modellen lyckas.
  • Betydelsen av kvalitetsledning och -säkring ökar när förvärvandet av kunnande i allt högre grad flyttas till arbetsplatser och andra lärmiljöer.
  • Inom samarbetet mellan utbildningsanordnarna finns många outnyttjade möjligheter i fråga om den kompetensbaserade modellen, kundorienteringen och effektiviseringen av verksamheten.
  • Kostnadsstrukturerna har förändrats i och med införandet av den kompetensbaserade modellen och kommer att förändras ytterligare när reformen framskrider. Prioriteringarna flyttas mot bland annat rådgivning och handledning för studerande, inlärning på arbetsplatser, samarbete mellan utbildningsanordnare, utveckling av personalens kompetens samt utveckling av pedagogisk praxis och lärmiljöer. I framtiden behövs mer och mer specifikt inriktade anslag för att utveckla dessa funktioner. I framtiden behövs mer och mer specifikt inriktade anslag för att utveckla dessa funktioner.
  • I och med den förnyade finansieringen ökar betydelsen av verksamhetens effektivitet och effekter, vilket stödjer anordnandet av arbetslivsorienterad och kompetensbaserad utbildning.

Läs mer på webbplatsen för utvärdering.

Publikationer och material:

Policy brief på finska | Policy brief på svenska | Policy brief på engelska

Rapporten Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning – Läget i fråga om den kompetensbaserade utbildningen

Rapporten Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning – Utvärdering av politiska åtgärders konsekvenser (ex ante)

Videoupptagning av publiceringsevenemanget

Meddelande om utvärderingens resultat

Mer information

Aila Korpi, tfn 029 533 5536, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng