Utvärdering av sjöfartsutbildningen

05/2015–08/2017

NCU utvärderade i samarbete med Trafiksäkerhetsverket (Trafi) sjöfartsutbildningen åren 2015−2017. Utvärderingen riktade sig till yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor som tillhandahåller utbildning i sjöfart. Syftet med utvärderingen var att säkerställa att de organisationer som tillhandahåller sjöfartsutbildning i Finland har fungerade kvalitetssystem och kvalitetsförfaranden för att genomföra utbildning som minst uppfyller kvalitetskraven i STCW-konventionen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) och att utbildningsenheten uppfyllde kraven i STCW-konventionen.

Utvärderingen grundade sig på utbildningsorganisationens självvärdering, bakgrundsmaterial och utvärderingsgruppens besök. Utvärderingsbesöken hos de olika utbildningsenheterna genomfördes i april 2016 – januari 2017.

Den nationella rapporten om utvärderingen blev klar hösten 2017. Trafi rapporterade utvärderingsresultaten till den internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization).

Mer information

Aila Korpi, tfn 02953 35536, fornamn.efternamn@karvi.fi
Mirella Nordblad, tfn 02953 35541, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng