Utvärdering av systemet för utvärdering av lärresultat i yrkesutbildningen

03/2016–02/2018

Utvärderingen gällde funktionen, nyttan, tillförlitligheten och utvecklingsbehoven hos systemet för utvärdering av lärresultat i yrkesinriktade grundexamina. Målet var att utveckla den nationella utvärderingen av lärresultat så att den svarar mot de ändringar som sker i yrkesutbildningens omvärld och bättre gagnar utbildningsanordnarna, undervisningsförvaltningen och intressentgrupperna. Utvärderingen omfattade bland annat en enkät till utbildningsanordnarna, workshops och expertpaneler. Dessutom utvärderades utvärderingssystemet externt. I utvärderingen producerades också information om resultaten av utvärderingarna av lärresultat.

Meddelande om utvärderingen

Mer information:

Paula Kilpeläinen
förnamn.efternamn@karvi.fi
tel: +358 29 533 5557

Veera Hakamäki-Stylman
förnamn.efternamn@karvi.fi
tel: +358 29 533 5555

Stäng