Utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsstyrningssystem

Utvecklingen av kvalitetsstyrningen inom yrkesutbildningen i Finland grundar sig både på nationella riktlinjer och på riktlinjer från Europeiska unionen som de nationella riktlinjerna baserar sig på. I Finland sattes som mål att alla anordnare av yrkesutbildning senast 2015 har ett fungerande system som stödjer kvalitetsstyrningen och den ständiga kvalitetsutvecklingen.

Nationella centret för utbildningsutvärdering utvärderade yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsstyrningssystem 1.4─30.9.2015 i enlighet med utvärderingskriterier som tagits fram av en kvalitetsarbetsgrupp tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet.

Den svenskspråkiga översättningen av rapporten om läget i fråga om yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem finns i ombruten form på denna länk: Publikationen på svenska. Publikationen kommer också att ges ut på engelska under våren.

Respons på utvärderingen:

Yrkesutbildningsanordnarnas_kvalitetsledningssystem_anordnarnas feedback