Utvärderingar av inlärningsresultat

Nationella centret för utbildningsutvärdering svarar för insamling, analys och rapportering av inlärningsresultat och annan information som kompletterar resultaten. Insamlingen av information sker i samarbete mellan centret och utbildningsanordnarna. Dessutom tar centret fram mätinstrument och indikatorer för utvärderingar av inlärningsresultat.

Utvärderingarna av inlärningsresultat visar om målen för grundexamen inom yrkesutbildningen och den yrkeskompetens som krävs i arbetslivet har uppnåtts. Utvärderingarna är inriktade på enskilda examina och kompetensområden, såsom nyckelkunskaper inom livslångt lärande eller examensdelar som kompletterar yrkeskunskapen.

Utvärderingarna av examensspecifika inlärningsresultat gäller yrkeskompetensen och bygger på yrkesprov. Syftet med utvärderingen är att utreda i vilken utsträckning de studerandes kunskaper motsvarar de krav på yrkeskunskap som ställs i arbetslivet och som fastställs i examensgrunderna. Dessutom granskas kvaliteten i utbildningsanordnarens process för genomförande av yrkesprov. Utvärderingarna gäller alla grundexamina inom yrkesutbildningen på så sätt att en utvärdering av 2–4 examina inleds varje år. Den insamlade informationen om inlärningsresultaten kompletteras med information om genomförandet av yrkesprov.

Utvärderingscentret tar fram mätinstrument och indikatorer för utvärdering av inlärningsresultat. Ett exempel är det mätinstrument som utvecklas för att den studerande ska kunna utvärdera sin egen yrkeskunskap. Utvecklingsarbetet görs i utvärderingsgrupper som består av experter på branschen eller temat, undervisningspersonal inom yrkesutbildningen och representanter för arbetslivet.

Utvärderingar av lärresultat: