Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik

2012–2015

De studerande behärskade de olika kompetensområdena mycket väl i yrkesproven inom informations- och kommunikationsteknik. Oberoende av om studiespråket var svenska eller finska fick de studerande i genomsnitt lika bra vitsord. De utexaminerade har dock fått svårare att hitta jobb och det krävs mer specialkompetens än tidigare för att få ett jobb. 

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamina inom informations- och kommunikationsteknik genomfördes under 2012–2015. Utvärderingsmaterialet baserade sig på vitsorden för yrkesprov och på kompletterande material som beskrev hur yrkesproven ordnades. Utvärderingen omfattade totalt 41 utbildningsanordnare, av vilka 5 var svenskspråkiga. 931 studerande deltog i utvärderingen. Av de studerande genomgick 5 % utbildningen på svenska.

De nationella slutrapporterna gavs ut år 2016.

Tillägsinformation

Meddelande om utvärsderingsresultat

Rapport: Ruuskanen, J. & Kilpeläinen, P. 2016. Ammatillinen osaaminen tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. Publikationer 27:2016. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng