Utvärdering av lärresultat inom hållbar utveckling

2014–2016

De studerandes kunnande i hållbar utveckling är på en god nivå. Kvinnornas kunnande är bättre än männens, och det finns tydliga skillnader mellan utbildningsområdena. Kunnandet påverkas av den studerandes ålder och språk samt tidigare utbildning och arbetserfarenhet. Största delen av utbildningsanordnarna befinner sig ännu på nivån under utveckling eller har påbörjats. En positiv inställning till hållbar utveckling förbättrar resultaten.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomfördes en utvärdering av lärresultaten i hållbar utveckling i den grundläggande yrkesutbildningen 2015. Syftet var att ta reda på hur examensgrundernas mål har nåtts och hur hållbar utveckling förverkligas i praktiken i läroanstalterna. Målet med utvärderingen var att producera information som utbildningsanordnarna kan dra nytta av vid utveckling av verksamheten och undervisningen.

Inom yrkesutbildningen har det inte tidigare gjorts en lika omfattande utvärdering av hållbar utveckling. Utvärderingen omfattade alla anordnare av grundläggande yrkesutbildning, och de studerande som deltog i utvärderingen valdes ut genom stickprov bland dem som skulle avlägga en yrkesinriktad grundexamen våren 2015. Alla åtta utbildningsområden och nästan alla yrkesinriktade grundexamina inkluderades i utvärderingen, och 4 457 studerande, 798 lärare och 106 utbildningsanordnare deltog i den.

Meddelande om utvärderingsresultat

Rapport:

Räkköläinen, M., Metsämuuronen, J., Holopainen, J. & Hievanen, R. Kestävän kehityksen osaaminen, opetus ja koulutuksen järjestäjän toiminta ammatillisissa perustutkinnoissa. Publikationer 12:2017. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktperson

Mari Räkköläinen
tfn 029 5335558, förnamn.efternamn@karvi.fi

 

 

Stäng