Utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsstyrningssystem

Utvecklingen av kvalitetsstyrningen inom yrkesutbildningen i Finland grundar sig både på nationella riktlinjer och på riktlinjer från Europeiska unionen som de nationella riktlinjerna baserar sig på. I Finland sattes som mål att alla anordnare av yrkesutbildning senast 2015 har ett fungerande system som stödjer kvalitetsstyrningen och den ständiga kvalitetsutvecklingen.

Nationella centret för utbildningsutvärdering utvärderade yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsstyrningssystem 1.4─30.9.2015 i enlighet med utvärderingskriterier som tagits fram av en kvalitetsarbetsgrupp tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet. Utvärderingen baserade sig på anordnarnas självvärderingsrapporter samt utvärderingsbesök.

Resultaten från utvärderingen av kvalitetsstyrningssystemen och rapporten Läget i fråga om yrkesutbildningsanordonarnas kvalitetsledningssystem publicerades i november 2015. Största delen av anordnarna av yrkesutbildning (71 %) hade ett fungerande kvalitetsledningssystem. Det förekom emellertid skillnader mellan anordnarna beroende på ägar- och läroanstaltstyp samt i fråga om varaktigheten i utvecklingen av kvalitetsledning. Läs meddelandet om utvärderingen här.

Publikationen på finska | Publikationen på svenska | Publikationen på engelska

Annat material:

Material från utvärderingens responsmöte 6.11.2015

Resultat från responsenkäten för utvärderingen