Svenska (A- och B-lärokurs), åk 9

02/2019–05/2021

Lärresultaten i svenska utvärderas i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen i mars-april 2020. Utvärderingen genomförs digitalt via webbläsare i finskspråkiga skolor. Utvärderingen har två delar. Del 1 (elevenkät och övningsuppgifter) är öppen 23-27.3.2020. Del 2 (den egentliga utvärderingen) genomförs i alla sampelskolor tisdag 31.3.2020. Om utvärderingen är en avgiftsbelagd utvärderingstjänst som har beställts till skolan, är del 2 öppen 2-7.4.2020.

Utvärderingen innehåller uppgifter som bygger på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.  Uppgifterna prövar elevernas förmåga att tolka och producera text och deras förmåga att kommunicera. Utvärderingen innehåller också bakgrundsenkäter till elever, lärare och rektorer.

Lärresultaten i B-svenska har senast utvärderats år 2008. Elevernas språkfärdigheter nådde då en nöjaktig nivå. Produktiv språkfärdighet (skriftlig och muntlig framställning) var klart svagare än receptiv språkfärdighet (hör- och läsförståelse). I utvärderingen av lärresultat i A-svenska våren 2013 var elevernas resultat däremot antingen goda (skriftlig framställning och läsförståelse) eller utmärkta (hörförståelse och muntlig framställning).

Utvärderingsresultaten publiceras våren 2021.

Mer information om utvärderingen:

Projektchef Marita Härmälä, tfn 029 533 5560
Utvärderingsexpert Chris Silverström, tfn 029 533 5563

Utvärderingsplanerare Laura Lepola, tfn 029 533 5546
E-post: förnamn.efternamn@karvi.fi

 

Sulje