Utvärdering av utbildningen inom sjöfart 2020 – 2020

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför i samarbete med Transport- och kommunikationsverket (Traficom) en utvärdering av utbildningen inom sjöfart åren 2020–2022. Enligt STCW-konventionen ska en utvärdering genomföras vart femte år. Syftet med utvärderingen är att säkerställa att de organisationer i Finland som erbjuder utbildning inom sjöfart har fungerande kvalitetssystem och -förfaranden för genomförande av utbildning som uppfyller minimikraven i kvalitetskriterierna i STCW-konventionen, samt att utbildningsorganisationen uppfyller kraven i STCW-konventionen.

Utvärderingen av utbildningen inom sjöfart baserar sig på organisationens självvärdering, bakgrundsmaterial och utvärderingsbesök som genomförs av en utvärderingsgrupp. Utvärderingen genomförs till största delen under 2021.

Dataskyddsbeskrivning

Mer information ges av

Ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, mirella.nordblad@karvi.fi

Utvärderingsråd Aila Korpi, aila.korpi@karvi.fi

Utvärderingsexpert Otto Leppänen, otto.leppanen@karvi.fi

 

Sulje