Digitaalinen laadunarviointijärjestelmä (Valkea)

 

Karvin lakisääteisenä tehtävänä on kehittää varhaiskasvatuksen arviointia sekä tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja yksityisiä palveluntuottajia arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa.

Osana tätä tehtävää Karvi laatii ja tuottaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa digitaalisen laadun arviointijärjestelmän Valkean. Valkean avulla voidaan kerätä tietoa ja tuottaa analyyseja varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi niin paikallisella kuin kansallisella tasolla.

Varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille Valkea tarjoaa

  • selkeät arviointikriteerit, jotka ovat laadittu kyselylomakkeiksi ja itsearviointikysymyksiksi
  • sujuvat työkalut toteuttaa omaehtoista tiedonkeruuta halutuilla kyselyillä
  • helppokäyttöiset analysointi- ja raportointityökalut kerätyn tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen paikallisella tasolla (laadunhallinta ja itsearviointi)
  • keventynyt työkuorma integroimalla järjestelmään olemassa olevia tietoja kansallisista tietovarannoista (Varda)

 Valkean avulla Karvi voi

  • tuottaa yhtenäistä, luotettavaa ja kumuloituvaa seurantatietoa varhaiskasvatuksen laadusta
  • toteuttaa Karvin ulkoisia varhaiskasvatusta koskevia teema- ja järjestelmäarviointeja

Sisällöllisenä ja teoreettisena perustana rakennettavalle järjestelmälle toimii Karvin julkaisema Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirja. Asiakirjassa määriteltiin suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit, joiden pohjalle arviointi rakennetaan. Arviointitiedon kerääminen edellyttää, että indikaattorit käsitteellistetään vielä arviointiperusteiksi eli kriteereiksi. Arviointikriteerien määrittelyn pohjalta luodaan arviointityökaluja, joiden avulla varsinainen arviointi toteutetaan. Arviointikriteerien sisällöt tuotetaan Karvin asiantuntijaryhmässä.

 

Aikataulu

Arviointijärjestelmä valmistuu arviolta vuonna 2023. Hankkeen arviointikriteerien pohjalta työstetyt arviointityökalut pilotoitiin kansallisesti 11/2020-3/2021. Pilotoinnissa testattiin kehitettyjen arviointityökalujen ja niiden pohjalta toteutetun pedagogisen arvioinnin toimivuutta käytännössä. Lisäksi hankittiin tietoa siitä, miten arviointi tuki paikallista kehittämistä ja erityisesti henkilöstön kykyä arvioida omaa toimintaansa tiimi- ja yksilötasolla. Pilotoinnin aineisto kerättiin henkilöstölle ja johtajille suunnattujen kyselylomakkeiden sekä henkilöstön itsearviointikeskusteluun sisältyvien kysymysten avulla. Tulokset analysoitiin ja palautettiin pilottiin osallistuneille päiväkodeille henkilöstön pedagogisen toiminnan kehittämisen ja itsearvioinnin tueksi. Lisätietoja pilotista ja kesäkuussa 2021 julkaistusta raportista löytyy täältä.

Valkean kehittäminen jatkuu edelleen tiiviisti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuosina 2021-2023. Kehittämistyön suuntaa antava  aikataulu on seuraava:

Kuvassa kerrotaan Valkean kehitysvaiheista

Lisätietoja:

  • Arviointiasiantuntija Sivi Harkoma, puh. +358 29 533 5556, etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • Arviointineuvos Janniina Vlasov, puh. +358 29 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Arvioinnin hankesuunnitelma:

Sulje