Digitaalisen laadunarviointijärjestelmän kehittäminen ja pilotointi

Karvin lakisääteisenä tehtävänä on kehittää varhaiskasvatuksen arviointia sekä tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja yksityisiä palveluntuottajia arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Osana tätä tehtävää Karvi laatii ja tuottaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa digitaalisen laadun arviointijärjestelmän, jonka avulla voidaan kerätä tietoa ja tuottaa analyysejä varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi niin paikallisella kuin kansallisella tasolla.

Arviointijärjestelmän tarkemmat tavoitteet

Varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille arviointijärjestelmä tarjoaa

  • selkeät arviointikriteerit, jotka ovat laadittu kyselylomakkeiksi ja itsearviointikysymyksiksi.
  • sujuvat työkalut toteuttaa omaehtoista tiedonkeruuta halutuilla kyselyillä.
  • helppokäyttöiset analysointi- ja raportointityökalut kerätyn tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen paikallisella tasolla (laadunhallinta ja itsearviointi).
  • keventynyt työkuorma integroimalla järjestelmään olemassa olevia tietoja kansallisista tietovarannoista (Varda).

 Järjestelmän avulla Karvi voi

  • tuottaa yhtenäistä, luotettavaa ja kumuloituvaa seurantatietoa varhaiskasvatuksen laadusta.
  • toteuttaa Karvin ulkoisia varhaiskasvatusta koskevia teema- ja järjestelmäarviointeja.

Muille toimijoille sekä kansalaisille järjestelmä tarjoaa

  • mahdollisuuden tarkastella varhaiskasvatuksen laadusta kerättyä tietoa kansallisesti.

Sisällöllisenä ja teoreettisena perustana rakennettavalle järjestelmälle toimii Karvin julkaisema Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirja. Asiakirjassa määriteltiin suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit, joiden pohjalle arviointi rakennetaan. Arviointitiedon kerääminen edellyttää, että indikaattorit käsitteellistetään vielä arviointiperusteiksi eli kriteereiksi. Arviointikriteerien määrittelyn pohjalta luodaan arviointityökaluja, joiden avulla varsinainen arviointi toteutetaan. Arviointikriteerien sisällöt tuotetaan Karvin asiantuntijaryhmässä.

Arviointijärjestelmän arvioitu valmistuminen on vuonna 2023. Hankkeen seuraavassa vaiheessa 2020-2021 varhaiskasvatuksen laadun arviointikrieerien pohjalta työstetyt arviointityökalut pilotoidaan kansallisesti. Pilotoinnin tavoitteena on testata kehitettyjen arviointityökalujen ja niiden pohjalta toteutetun pedagogisen arvioinnin toimivuutta käytännössä. Lisäksi pyritään hankkimaan tietoa siitä, miten arviointi tukee paikallista kehittämistä ja erityisesti henkilöstön kykyä arvioida omaa toimintaansa tiimi- ja yksilötasolla. Pilotoinnin aineisto kerätään henkilöstölle ja johtajille suunnattujen kyselylomakkeiden sekä henkilöstön itsearviointikeskusteluun sisältyvien kysymysten avulla. Tulokset analysoidaan ja palautetaan pilottiin osallistuneille yksiköille henkilöstön pedagogisen toiminnan kehittämisen ja itsearvioinnin tueksi.

Asiantuntijaryhmän kokoonpano löytyy oikealla linkistä Varhaiskasvatuksen hankkeiden asiantuntijaryhmät.

Lisätietoja:

  • Arviointiasiantuntija Sivi Harkoma, puh. +358 29 533 5556, etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • Arviointineuvos Janniina Vlasov, puh. +358 29 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje