Arviointityökalujen pilotointi 2021

Taustaa:

Karvi kehittää kansallista varhaiskasvatuksen arviointijärjestelmää, Valssia, sekä siihen liittyviä arviointityökaluja syksyllä 2018 julkaistujen laatuindikaattoreiden pohjalta. Arviointityökaluihin liittyy tutkimusyhteistyössä tuotettuja arviointikriteereitä sekä pedagogisen toiminnan reflektointiin tarkoitettuja itsearviointikysymyksiä. Pilotoinnin aikana testattiin kehitettyjen arviointityökalujen ja niihin liittyvän pedagogisen arviointiprosessin toimivuutta käytännössä. Lisäksi tuotettiin tietoa siitä, miten arviointi tukee paikallista kehittämistä ja kuinka arviointivälineitä voidaan hyödyntää lapsiryhmän henkilöstö- ja yksilötason arvioinnissa. Arviointityökalun tulee olla käytännön työtä tukeva ja kehittäviä.

Pilotointi:

Pilotointi toteutettiin 11/2020-3/2021 satunnaisotannalla mukaan valituissa kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Päiväkodit saivat käyttöönsä yhden varhaiskasvatuksen laadun arviointityökalun. Pilotoitavia arviointityökaluja oli yhteensä kuusi ja ne liittyviä varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöihin eli henkilöstön pedagogisen toiminnan arviointiin. Pilotoinnin alussa päiväkotien henkilöstö vastasi arviointikyselyyn, jonka vastauksista koostettiin päiväkotikohtainen arviointiraportti. Raportti esiteltiin päiväkodin johtajan toimesta henkilöstölle, minkä jälkeen prosessissa edettiin lapsiryhmän henkilöstön kesken käytävään itsearviointikeskusteluun. Itsearvioinkeskustelussa henkilöstö reflektoi omaa toimintaansa suhteessa arviointityökalun teemoihin ja pohti oman toimintansa vahvuuksia ja kehittämisen kohteita sekä valitsi toiminnalleen kehitettävän painopistealueen. Pilotin aikana henkilöstöltä ja johtajilta kerättiin arviointityökaluun liittyvää palautetta, jota hyödynnetään kehittämistyön ja arviointityökalujen loppuunsaattamisessa.
Pilotointi vietiin päätökseen 25.3.2021 järjestetyn päätöswebinaarin yhteydessä. Yhteistyö pilottiin osallistuneiden ja muiden Suomen kuntien kanssa jatkuu päätösseminaarin yhteydessä käynnistetyn verkostoyhteistyön muodossa, mistä kuntien ja yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien edustajia tiedotetaan erikseen Karvin taholta.

Pilotista julkaistiin raportti kesäkuussa 2021 ja se löytyy täältä.

Lisätietoja,

Janniina Vlasov, Arviointineuvos             Sivi Harkoma, Arviointiasiantuntija
janniina.vlasov@karvi.fi                             sivi.harkoma@karvi.fi

Sulje