Valssi pähkinänkuoressa

Mikä Valssi on?

Valssi on kansallinen laadunarviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän arviointitehtävässään. Valssi on monipuolinen digitaalinen palvelu, joka perustuu tutkimusperustaisille arviointilomakkeille. Lomakkeiden avulla voidaan toteuttaa tiedonkeruita, raportoida kerättyä tietoa, koostaa keskustelemalla tuotettua tietoa sekä julkaista toimijan lakisääteisiä arviointituloksia.

Valssista säädetään Karvilain 7a ja 7b pykälissä. Laki tuli voimaan 1.1.2023 ja sen myötä mahdollistui järjestelmän käyttöönotto sekä varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan hyödyntäminen arvioinnissa tarvittavien taustatietojen lähteenä.

Valssin käyttöliittymä ja kaikki järjestelmässä olevat arviointilomakkeet toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Karvi tarjoaa tukea Valssin käyttöönottoon ja arviointiprosessien läpiviemiseen.

Mitä Valssilla tehdään?

Valssin kautta kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatusorganisaatiossa ja päiväkodeissa voidaan ottaa käyttöön monipuolisia työkaluja niin varhaiskasvatuspalveluja tukevien rakenteiden kuin ydinprosessien arviointiin.

Valssin avulla tiedonkeruu toiminnan toteutumisen tasosta voidaan toteuttaa sujuvasti koko organisaatiossa. Tiedonkeruun päätyttyä Valssista on mahdollista saada toimijakohtainen arviointiraportti, eli määrällinen yhteenveto vastaajien itsearvioinneista. Raporttia tarkastellaan ja siitä keskustellaan yhdessä niin organisaation johdossa kuin päiväkodeissa.

Tarjoamme Valssia käyttäville päiväkodeille tukea ja työpajamallin arviointiraportin pohjalta käytävään pohdintakeskusteluun. Päiväkodeissa henkilöstö yhdessä johtajan kanssa määrittelee arvioitavaan teemaan liittyvät keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet, sopii kehittämisen toimenpiteistä sekä niiden seurannasta. Johtaja tallentaa toimipaikan yhteenvedon Valssiin ja tiedottaa tuloksista huoltajille.

Organisaation johdossa voidaan puolestaan tarkastella arviointiraportin lisäksi päiväkodin johtajien tallentamia yhteenvetoja sekä organisaatiota koskevaa muuta tietoa, kuten asiakaspalvelukyselyitä. Tiedon pohjalta tunnistetaan koko organisaatiota koskevat vahvuudet, kehittämiskohteet ja laaditaan toimenpide- ja seurantasuunnitelmat. Kun arviointi on päätöksessä, Valssilla julkaistaan arviointitulokset ja niistä tiedotetaan koko organisaatiota, huoltajia, sidosryhmiä sekä päätöksentekijöitä.

Ketkä Valssia käyttävät?

Valssiin sisältyy erilaisia käyttäjäprofiileja: ylläpitäjät, pääkäyttäjät, toteuttajat ja vastaajat. Ylläpitäjät ovat järjestelmän toiminnasta vastaavat tahot kuten Karvi.

Pääkäyttäjät ovat henkilöitä, jotka vastaavat varhaiskasvatuksen laadusta ja sen kehittämisestä organisaatiossa. Pääkäyttäjät voivat hyödyntää Valssia osana organisaation laadunhallintaa. Pääkäyttäjät voivat ottaa käyttöön Valssin arviointityökaluja, tarkastella toimijakohtaisia arviointiraportteja, toimipaikkojen tuottamia yhteenvetoja ja lopulta tallentaa arvioinnin tulokset. Valssin pääkäyttäjäoikeudet myöntää kunnissa Opintopolun vastuukäyttäjä ja yksityisillä palveluntuottajilla Opetushallitus. Pääkäyttäjä myöntää pääkäyttäjä- ja toteuttajakäyttöoikeuksia organisaationsa sisällä.

Toteuttajat ovat päiväkotien johtajia, jotka vastaavat arviointiprosessin läpiviennistä toimipaikkatasolla. Päiväkodin johtajat lähettävät arviointilomakkeet henkilöstölle ja tukevat henkilöstöä arvioinnin eri vaiheissa. Yhdessä henkilöstön kanssa johtajat tunnistavat arvioitavan teeman mukaisia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita, laativat kehittämissuunnitelman ja seuraavat sen toimeenpanoa.

Vastaajat ovat päiväkotien kasvatus- ja opetusvastuullista henkilöstöä, jonka tiedot on tallennettu Vardaan. Vastaajien ei tarvitse kirjautua Valssiin, mutta Valssin käyttö edellyttää sitä, että Vardaan on tallennettu päiväkodin johtajien ja työntekijöiden työsähköpostiosoitteet. Perhepäivähoitajille tarkoitettuja arviointilomakkeita ja mahdollisuutta vastata kehitetään tulevaisuudessa. Myös huoltajille on suunniteltu arviointilomakkeita, jotka otetaan käyttöön myöhemmässä vaiheessa suomen ja ruotsin lisäksi myös muilla kielillä.

Milloin Valssi otetaan käyttöön?

Valssi otetaan käyttöön asteittain. Maaliskuussa 2023 järjestämme pilotin, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ja saada palautetta Valssin ja arviointityökalujen toimivuudesta. Mukaan valitaan mahdollisimman erilaisia kuntia ja palveluntuottajia, jotka tutustuvat Valssin käyttöön Karvin avustuksella. Valssi avataan kaikkien organisaatioiden käyttöön elokuussa 2023.

Mahdollisuudet toteuttaa varhaiskasvatuksen kansalliset arviointitiedonkeruut Valssin avulla toteutetaan arviointisuunnitelmakaudella 2024–2027.

Sulje