Varhaiskasvatuksen työlle palautetta

Syksyllä 2019 olemme keränneet palautetta työstämme kaikilta varhaiskasvatuksen järjestäjiltä sekä yksityisiltä toimijoilta. Lisäksi Karvi on toteuttanut sidosryhmille syvähaastatteluja Karvin vaikuttavuuden arvioimiseksi. Palautetta kerätään systemaattisesti säännöllisin väliajoin, mutta palautetta voi jättää sähköpostitse myös muulloin.

Palaute on tärkeää, jotta voimme suunnata jatkossa työtämme siten, että se hyödyttää mahdollisimman laajasti varhaiskasvatuksen kehittämistä. Kiitos kaikille palautteen antajille!

Yhteenvetoa palautteista (n=143):

Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin suositukset ja perusteet:

  • Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjaan on tutustuttu laajasti (jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä 90.2 %).
  • Asiakirja vastaa melko hyvin organisaatioiden tarpeita (jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä 77.6 %)
  • Avointen vastausten mukaan asiakirjan pohjalta on muun muassa laadittu järjestäjän tai organisaation omia arviointiohjelmia.
  • Monet vastaajat toivoivat asiakirjan olevan konkreettisempi ja tarjoavan todellisen välineen arviointien toteuttamiseksi.

 Varhaiskasvatuksen laatu arjessa

  • Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – arvioinnin aihetta pidettiin osuvana ja ajantasaisena (jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä: 82.2 %)
  • Arvioinnin tuottama tieto tukee hyvin järjestäjien ja palveluntuottajien toiminnan kehittämistä (jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä 82.9 %)
  • Avointen vastausten mukaan arviointia hyödynnetään muun muassa tarkastelemalla kehittämissuosituksia omassa kunnassa/organisaatiossa.
  • Kehittämistoiveeksi nousi erilaiset tiivistelmäjulkaisut sekä helpommin saavutettavat tulokset. Arviointiraportteja pidetään raskaina ja työläinä lukea.

Sulje