Päättyneet arvioinnit ja raportit

 

Tiivistelmässä kuvataan pandemian aiheuttamia rajoituksia ja niiden pohjalta syntyneitä uusia toimintatapoja varhaiskasvatuksen henkilöstöltä kerätyn laadullisen aineiston valossa. Tiivistelmän tavoitteena on yhtäältä toimia henkilöstön tukena pandemian jälkeiseen arkeen palaamisessa ja toisaalta myös varautumisessa sen jatkumiseen tai uusiutumiseen.

 

Karvi keräsi tietoja varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilasta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista kahdella eri kyselyllä maalis-huhtikuussa 2021. Tilastoraportissa esitetään keskeisiä varhaiskasvatuksen johtamiseen liittyviä tunnuslukuja. Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet- arviointi toteutetaan kahdessa vaiheessa vuosien 2020– 2023 aikana.

 

Arvioinnissa selvitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona viisivuotiaiden pedagogiikkaa sekä taito- ja taidekasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Toimeksiannon tavoitteet olivat kaksitahoiset. Ensimmäisenä tavoitteena oli tuottaa nykytilanteen kuvaus ja siihen perustuvat kehittämissuositukset viisivuotiaiden lasten pedagogiikasta ja sen toteuttamisesta valtakunnallisesti Manner-Suomen osalta. Arvioinnin toisena tavoitteena oli taito- ja taidekasvatuksen nykytilanteen kartoittaminen varhaiskasvatuksessa.

 

Karvin toteuttaman arvioinnin tehtävänä on selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun tavoitteiden toteutumista. Kokeilun toinen vaihe keskittyi osallistumisasteessa tapahtuvien mahdollisten muutosten lisäksi tarkastelemaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palveluohjausta. Karvi jatkaa kokeilun laajentumisen myötä arviointia vuoden 2021 loppuun asti.

 

Arviointi oli kaksiosaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa koskevan arvioinnin toinen osa. Arvioinnissa tuotettiin tietoa varhaiskasvatuksen laadusta arvioimalla varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista sekä päiväkotien että perhepäivähoidon arjessa.

 

Karvi keräsi tilastotietoja kunnallisten järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamasta varhaiskasvatuksesta. Lukumäärät kuvaavat tilannetta tammikuussa 2019. Karvi julkaisi vastaavat tiedot ensimmäisen kerran joulukuussa 2017.

 

Karvin toteuttaman arvioinnin tehtävänä on selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun tavoitteiden toteutumista. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin muun muassa viisivuotiaiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen kokeilu- ja vertailukunnissa sekä sitä, kuinka kokeilukunnat olivat järjestäneet maksuttoman varhaiskasvatuksen. Karvi jatkaa kokeilun laajentumisen myötä arviointia vuoden 2021 loppuun asti.

 

Arviointi oli kaksiosaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa koskevan arvioinnin ensimmäinen osa. Arvioinnilla tuotettiin tietoa varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuuden (perusteet, paikallinen suunnitelma ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma) toimivuudesta, paikallisten suunnitelmien laadintaan liittyvistä prosesseista sekä suunnitelmien sisällöistä.

 

Selvityksessä kartoitettiin laadunarvioinnin nykytilaa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Selvityksen tarkoitus oli tuottaa ajantasaista tietoa laadunarvioinnin tilasta varhaiskasvatuksessa sekä paikallisten varhaiskasvatuksen järjestäjien että kansallisen ohjausjärjestelmän käyttöön.

 

Karvi julkaisi vuonna 2017 ensimmäistä kertaa keräämiään tilastotietoja kunnallisten järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamasta varhaiskasvatuksesta.

 

Lisätietoja:

  • arviointineuvos Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

 

 

Sulje