Päättyneet arvioinnit ja raportit

 

Pedagogisia jatkumoita ja ilmaisun iloa! Viisivuotiaiden pedagogiikka ja taito- ja taidekasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa (2021)

Arvioinnissa selvitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona viisivuotiaiden pedagogiikkaa sekä taito- ja taidekasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Toimeksiannon tavoitteet olivat kaksitahoiset. Ensimmäisenä tavoitteena oli tuottaa nykytilanteen kuvaus ja siihen perustuvat kehittämissuositukset viisivuotiaiden lasten pedagogiikasta ja sen toteuttamisesta valtakunnallisesti Manner-Suomen osalta. Arvioinnin toisena tavoitteena oli taito- ja taidekasvatuksen nykytilanteen kartoittaminen varhaiskasvatuksessa. Arviointiaineistona käytettiin sekä määrällistä että laadullista kyselyaineistoa. Kysely suunnattiin kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen lastenhoitajille, varhaiskasvatuksen sosionomeille, varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille sekä perhepäivähoitajille.

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa (2019)

Arviointi oli kaksiosaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa koskevan arvioinnin toinen osa. Arvioinnissa tuotettiin tietoa varhaiskasvatuksen laadusta arvioimalla varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista sekä päiväkotien että perhepäivähoidon arjessa. Arvioinnin tavoitteena oli selvittää, miten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden asettamat tavoitteet toteutuvat päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä raportoida niitä tekijöitä, jotka edistävät tai estävät perusteiden toteutumista. Tietoa varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisesta kerättiin kyselyillä kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen johtajilta, opettajilta ja lastenhoitajilta sekä kunnallisilta perhepäivähoitajilta.

Varhaiskasvatus­suunnitelman perusteiden 2016 toimeenpanon arviointi – Varhaiskasvatus­suunnitelmien käyttöönotto ja sisällöt (2018)

Arviointi oli kaksiosaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa koskevan arvioinnin ensimmäinen osa. Arvioinnilla tuotettiin tietoa varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuuden (perusteet, paikallinen suunnitelma ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma) toimivuudesta, paikallisten suunnitelmien laadintaan liittyvistä prosesseista sekä suunnitelmien sisällöistä. Tietoa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanosta kerättiin kyselyllä kaikilta varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja palveluntuottajilta sekä yksityisiltä perhepäivähoitajilta, jotka ovat osa yksityistä palveluntuotantoa. Lisäksi arvioitiin paikallisia ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmia.

Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila (2017)

Selvityksessä kartoitettiin laadunarvioinnin nykytilaa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Selvityksen tarkoitus oli tuottaa ajantasaista tietoa laadunarvioinnin tilasta varhaiskasvatuksessa sekä paikallisten varhaiskasvatuksen järjestäjien että kansallisen ohjausjärjestelmän käyttöön. Tietoa itsearvioinnin käytäntänteistä kerättiin sähköisellä kyselyllä joka oli suunnattu kunnallisille varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille.

Tilastoraportti varhaiskasvatuksen järjestämisestä (2019)

Karvi keräsi tilastotietoja kunnallisten järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamasta varhaiskasvatuksesta. Lukumäärät kuvaavat tilannetta tammikuussa 2019. Karvi julkaisi vastaavat tiedot ensimmäisen kerran joulukuussa 2017.

Tilastoraportti varhaiskasvatuksen järjestämisestä (2017)

Karvi julkaisi vuonna 2017 ensimmäistä kertaa keräämiään tilastotietoja kunnallisten järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamasta varhaiskasvatuksesta. Raportti julkaistiin alunperin osana arviointia Varhaiskasvatus­suunnitelman perusteiden 2016 toimeenpanon arviointi (2018).

 

Lisätietoja:

  • arviointineuvos Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

 

 

Sulje