Päättyneet arvioinnit ja raportit

 

Karvin toteuttaman arvioinnin tehtävänä oli selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin tarkoitus oli tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja selvittää vaikuttaako varhaiskasvatuksen maksuttomuus lasten osallistumiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi arvioinnin tarkoitus oli tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen järjestäjille maksuttoman kokeilun järjestämisestä paikallisen kehittämistyön tueksi. Jotta kokeilun mahdollisista vaikutuksista voitiin saada tietoa, aineistoa kerättiin kokeilukuntien lisäksi myös kunnista, jotka eivät osallistuneet kokeiluun.

 

Tiivistelmässä kuvataan pandemian aiheuttamia rajoituksia ja niiden pohjalta syntyneitä uusia toimintatapoja varhaiskasvatuksen henkilöstöltä kerätyn laadullisen aineiston valossa. Tiivistelmän tavoitteena on yhtäältä toimia henkilöstön tukena pandemian jälkeiseen arkeen palaamisessa ja toisaalta myös varautumisessa sen jatkumiseen tai uusiutumiseen.

 

Karvi keräsi tietoja varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilasta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista kahdella eri kyselyllä maalis-huhtikuussa 2021. Tilastoraportissa esitetään keskeisiä varhaiskasvatuksen johtamiseen liittyviä tunnuslukuja. Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet- arviointi toteutetaan kahdessa vaiheessa vuosien 2020– 2023 aikana.

 

Arvioinnissa selvitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona viisivuotiaiden pedagogiikkaa sekä taito- ja taidekasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Toimeksiannon tavoitteet olivat kaksitahoiset. Ensimmäisenä tavoitteena oli tuottaa nykytilanteen kuvaus ja siihen perustuvat kehittämissuositukset viisivuotiaiden lasten pedagogiikasta ja sen toteuttamisesta valtakunnallisesti Manner-Suomen osalta. Arvioinnin toisena tavoitteena oli taito- ja taidekasvatuksen nykytilanteen kartoittaminen varhaiskasvatuksessa.

 

Arviointi oli kaksiosaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa koskevan arvioinnin toinen osa. Arvioinnissa tuotettiin tietoa varhaiskasvatuksen laadusta arvioimalla varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista sekä päiväkotien että perhepäivähoidon arjessa.

 

Karvi keräsi tilastotietoja kunnallisten järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamasta varhaiskasvatuksesta. Lukumäärät kuvaavat tilannetta tammikuussa 2019. Karvi julkaisi vastaavat tiedot ensimmäisen kerran joulukuussa 2017.

 

Arviointi oli kaksiosaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa koskevan arvioinnin ensimmäinen osa. Arvioinnilla tuotettiin tietoa varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuuden (perusteet, paikallinen suunnitelma ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma) toimivuudesta, paikallisten suunnitelmien laadintaan liittyvistä prosesseista sekä suunnitelmien sisällöistä.

 

Selvityksessä kartoitettiin laadunarvioinnin nykytilaa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Selvityksen tarkoitus oli tuottaa ajantasaista tietoa laadunarvioinnin tilasta varhaiskasvatuksessa sekä paikallisten varhaiskasvatuksen järjestäjien että kansallisen ohjausjärjestelmän käyttöön.

 

Karvi julkaisi vuonna 2017 ensimmäistä kertaa keräämiään tilastotietoja kunnallisten järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamasta varhaiskasvatuksesta.

 

Lisätietoja:

  • arviointineuvos Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

 

 

Sulje