Pedagogisia jatkumoita ja ilmaisun iloa! Viisivuotiaiden pedagogiikka ja taito- ja taidekasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa (2021)

(Kuva: Veera Blässar)

 • Raportti: Linkki
 • Julkaisutilaisuuden diat: Linkki (PDF)
 • Korona varhaiskasvatuksen arjessa -tiivistelmä: Linkki

Tässä arvioinnissa selvitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona viisivuotiaiden pedagogiikkaa sekä taito- ja taidekasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Toimeksiannon tavoitteet olivat kaksitahoiset. Ensimmäisenä tavoitteena oli tuottaa nykytilanteen kuvaus ja siihen perustuvat kehittämissuositukset viisivuotiaiden lasten pedagogiikasta ja sen toteuttamisesta valtakunnallisesti Manner-Suomen osalta. Arvioinnin toisena tavoitteena oli taito- ja taidekasvatuksen nykytilanteen kartoittaminen varhaiskasvatuksessa. Toimeksianto sisälsi myös taito- ja taidekasvatuksen vahvistamista koskevat kehittämissuositukset.

Arviointiaineistona käytettiin sekä määrällistä että laadullista kyselyaineistoa. Kysely suunnattiin kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen lastenhoitajille, varhaiskasvatuksen sosionomeille, varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille sekä perhepäivähoitajille. Kyselyä varten tehtiin kaksivaiheinen otanta kaikista Manner-Suomen kunnista. Päiväkotien henkilöstön vastausprosentti oli noin 37 ja perhepäivähoitajien noin 34.

Pedagogiikan osalta arvioitiin muun muassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) esitettyjen viiden oppimisen alueen toteutumista, toiminnan suunnittelua ja arviointia sekä lasten ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta.  Varhaiskasvatuksen taito- ja taidekasvatuksen nykytilaa lähestyttiin ohjaavien asiakirjojen määritelmiä mukaillen tarkastelemalla Ilmaisun monet muodot -oppimisen alueen toteuttamista, säännöllisyyttä sekä henkilöstön osaamista ja lisäkoulutuksen tarvetta.

Korona varhaiskasvatuksen arjessa -tiivistelmässä kuvataan pandemian aiheuttamia rajoituksia ja niiden pohjalta syntyneitä uusia toimintatapoja varhaiskasvatuksen henkilöstöltä kerätyn laadullisen aineiston valossa. Tiivistelmän tavoitteena on yhtäältä toimia henkilöstön tukena pandemian jälkeiseen arkeen palaamisessa ja toisaalta myös varautumisessa sen jatkumiseen tai uusiutumiseen.

 

Hankkeen asiantuntijaryhmässä toimivat:

 • Marina Lundqvist, yliopiston lehtori, Helsingin yliopisto
 • Arttu Mykkänen, yliopiston lehtori, Tampereen yliopisto
 • Maarit Raitala, päiväkodin johtaja, Lahden kaupunki
 • Mari-Jatta Rissanen, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
 • Inkeri Ruokonen, professori, Turun yliopisto
 • Jaana Juutinen, arviointiasiantuntija, Karvi
 • Anna Siippainen, arviointiasiantuntija, Karvi, ryhmän puheenjohtaja
 • Tuomas Sarkkinen, arviointiasiantuntija, Karvi

Sulje