Utvärdering av timfördelningsförsöket i gymnasiet

Undervisnings- och kulturministeriet startade 1.8.2016 ett timfördelningsförsök i gymnasieutbildningen. Tanken var att försöket skulle ge erfarenheter av hur man kunde möjliggöra en större valfrihet för gymnasiestuderande än vad som anges i statsrådets bestämmelser om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen (942/2014, 9 §).

Försöket gäller gymnasiestuderande som inlett sina studier 1.8.2016 och 1.8.2017 i totalt 28 utvalda gymnasier. Deltagarna i försöket har rätt att välja om de studerar enligt den riksomfattande timfördelningen eller enligt den timfördelning som används i försöket.

Även om inga ändringar i gymnasiets timfördelning planeras inom en nära framtid genomför Nationella centret för utbildningsutvärdering på undervisnings- och kulturministeriets begäran en utvärdering av timfördelningsförsöket i gymnasiet. Resultaten blir klara inom år 2021. För att NCU ska ha tillgång till ett jämförelsematerial berörs också andra än de gymnasier som deltar i timfördelningsförsöket av utvärderingen.

Syftet är att ta fram uppföljnings- och utvärderingsinformation om hur försöket fungerar och vilka dess effekter är bland studerande och anställda och i gymnasier av olika storlek. I utvärderingen ligger fokus på hur försöket påverkat ämnesvalen, valen av studentexamensprov, framgången i studentexamen och fortsatta studier. Dessutom utreds erfarenheterna av gymnasiets uppdrag bland studerande och anställda som deltagit i försöket. Till gymnasiets uppdrag hör att ge en bred allmänbildning, att undervisa och fostra och att ge förutsättningar för fortsatta studier.

Inga svenskspråkiga gymnasier har deltagit i timfördelningsförsöket. Därför gäller utvärderingen bara finskspråkiga gymnasier.

Mer information om utvärderingen:

Päivi Kamppi
utvärderingsråd
029 533 5512
paivi.kamppi@karvi.fi

Laura Lepola
utvärderingsexpert
029 533 5546
laura.lepola@karvi.fi

 

Stäng