Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet

Ett mål för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen är att stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar. Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en utvärdering av studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet 2020–2021. Utvärderingen ger information om yrkesutbildningens och gymnasieutbildningens förmåga att stärka de studerandes delaktighet och gemenskap samt utvecklingen av deras färdigheter att påverka så att de blir aktiva och kritiska medborgare. I utvärderingen granskas även studerandekårernas roll som ett led i denna process.

Som primära informationskällor i utvärderingen använder NCU information som samlas in från studerande, utbildningsanordnarna samt den handledande och undervisande personalen. Utvärderingen riktar sig till alla anordnare av yrkesutbildning som anordnar en eller flera grundexamina. Utvärderingen omfattar också gymnasieutbildningen, men där genomförs den i form av stickprov.

Utvärderingens datainsamling har avslutats. Tack till alla som svarat!

Vid utvärderingen stöds NCU:s experter av en utvärderingsgrupp som består av

  • Osmo Huhtala, rektor, Lyseonpuisto gymnasium, Rovaniemi
  • Sari Multasuo, studiehandledare, Samkommunen för utbildning i Savolax
  • Tiina Mustonen, koordinator, Esboregionens utbildningssamkommun Omnia
  • Virva Viljanen, expert på delaktighet, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
  • Niklas Wahlström, sektoransvarig, Svenska folkskolans vänner rf

Anskaffning av utvärderingsinformation och tidtabell för utvärderingen

Information från studerande, utbildningsanordnarna och personalen samlades in via elektroniska enkäter i oktober–december 2020. Informationen som fås genom enkäterna fördjupas vid behov genom webbinarier hösten 2021.

Utvärderingsrapporten publiceras i slutet av år 2021.

Tilläggsinformation

Veera Hakamäki-Stylman, yrkesutbildning, +358 29 533 5555, förnamn.efternamn@karvi.fi
Paula Kilpeläinen, yrkesutbildning, +358 29 533 5557, förnamn.efternamn@karvi.fi
Niina Rumpu, allmänbildande utbildning, +358 29 533 5525, förnamn.efternamn@karvi.fi
Salla Venäläinen, allmänbildande utbildning, +358 29 533 5549, förnamn.efternamn@karvi.fi

Studerandes dataskydd i utvärderingen (pdf)

Utbildningsanordnarnas dataskydd i utvärderingen (pdf)

Stäng