Finska

Årskurs 9

I april 2021 genomfördes utvärderingen i A-finska bland elever i årskurs 9. Sammanlagt deltog  2 492 elever från 38 svenskspråkiga skolor. Utvärderingen gällde båda lärokurserna i läroämnet finska. I utvärderingen deltog 1 471 elever som studerar finska som andra inhemskt språk (finska) och 1 021 elever som studerar enligt den modersmålsinriktade lärokursen (mofi)

Fokus låg på två delområden: förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter. Det nationella genomsnittet ställdes på femhundra (500) poäng.

Eleverna som läser lärokursen i finska kommer från olika språkliga miljöer och de stora skillnaderna i resultaten syntes i kommuner med olika språkprofiler. Resultatet bland eleverna som bor i finskspråkiga och finskt-svenskt tvåspråkiga kommuner i Södra Finland låg klart över medeltalet (590 resp. 544 poäng). Resultatet i de övriga tvåspråkiga kommunerna låg strax under genomsnittet i samplet (479–498 poäng). I de svenskspråkiga kommunerna var resultatet klart lägre (420 poäng).

Elever som läser lärokursen i mofi bor i finskspråkiga och i tvåspråkiga kommuner. Eleverna i finskspråkiga kommuner hade ett resultat som är över medeltalet i samplet (523 poäng). Resultatet i de finskt-svenskt tvåspråkiga kommunerna låg strax under genomsnittet (493 poäng). En klar skillnad i resultaten finns mellan elever i finskspråkiga kommuner och svenskt-finskt tvåspråkiga kommuner (466 poäng).

I tolkningsuppgifterna finns en tydlig skillnad i resultaten mellan skolor i kommuner med olika svenskhetsgrad i lärokursen i finska. Andelen elever med goda kunskaper var klart större i de finskspråkiga kommunerna (färre än 10 procent svenskspråkiga) än medeltalet i hela samplet. I lärokursen i mofi är resultatet utmärkt och skillnaderna mellan eleverna i de olika kommunprofilerna är små.

Elevernas skrivfärdigheter har blivit sämre sedan den senaste utvärderingen som genomfördes 2009. I lärokursen i finska nådde 40 procent av eleverna år 2009 nivån för goda kunskaper medan motsvarande andel var 19 procent år 2021. I lärokursen i mofi är skillnaden ännu större. År 2009 hade 69 procent av eleverna goda kunskaper, år 2021 32 procent.

Första delen av resultatrapporten, A-finska i årskurs 9,  har publicerats våren 2022. Den andra delen som handlar om kunskapsutvecklingen mellan årskurs 6 och 9 kommer ut hösten 2022.

Stäng