Matematik

Årskurs 9

NCU har genomfört en matematikutvärdering i årskurs 9 våren 2021. På basis av den kommer vi att ge ut flera rapporter med färska resultat om läget i matematik i slutet av den grundläggande utbildningen. Samplet omfattade 167 skolor och 12 482 elever (23 % av åldersklassen) från olika delar av Finland. Av sampelskolorna var 153 finskspråkiga och 14 svenskspråkiga. Av eleverna i samplet var 11 507 finskspråkiga (92 %) och 975 svenskspråkiga (8 %).

Den första nationella rapporten som bygger på det här materialet gavs ut i december 2021. Rapporten Matematiikkaa covid-19-pandemian varjossa har fokus på jämlikhetsfaktorer inom utbildningen. De första resultaten visar t.ex. att niondeklassarnas matematikkunskaper har blivit svagare över tid. Den genomsnittliga nivån på matematikkunskaperna i hela samplet var 451 poäng. I förhållande till resultatet 500 poäng år 1998 var resultatet alltså 49 poäng svagare. Resultatet var också 28 poäng lägre än år 2012.

Det framkom inte några betydande skillnader i kunskaperna mellan olika slags kommuner, mellan finsk- och svenskspråkiga skolor eller mellan könen. Under år 2022 ger NCU ut mer specifik information, också på svenska. Resultaten kommer att behandlas noggrannare med utgångspunkt i bakgrundsuppgifter från elever och lärare.

De första nationella resultaten finns på finska i rapporten Matematiikkaa covid-19-pandemian varjossa.

Årskurs 3

Hösten 2020 genomförde NCU den andra mätningen i den longitudinella utvärderingen i grundskolan. Den gällde elevernas kunskaper i början av årskurs 3. De första nationella resultaten har publicerats i rapportform i augusti 2021. Enligt de första resultaten finns ingen signifikant skillnad mellan matematikresultaten i svenskspråkiga och finskspråkiga skolor. Hösten 2022 ger vi ut en mer detaljerad rapport om finlandssvenska elevers kunskaper i matematik och modersmål och litteratur efter nybörjarundervisningen.

Årskurs 1

NCU utvärderar under åren 2018−2027 samma elevers kunskapsutveckling i matematik och i modersmål och litteratur inom den grundläggande utbildningen. Den första mätningen i den här longitudinella utvärderingen genomfördes vid skolstarten i årskurs 1 hösten 2018. Sammanlagt deltog 7 770 elever och av dem gick 868 elever i svenska skolor.

Resultaten från årskurs 1 visar att elever i svenskspråkiga och finskspråkiga skolor i genomsnitt låg på en liknande nivå i matematik då de börjar skolan.

Eleverna var bäst på uppgifter där de skulle känna igen och jämföra antal och siffror (större än, mindre än, störst, minst). Elever som låg på genomsnittlig nivå kunde inom talområdet 1−9 koppla samman siffror med rätt antal och t.ex. ordna siffror och antal i ordningsföljd. Eleverna var också bra på att räkna i huvudet med tal under 10. De mest avancerade eleverna kunde vid skolstarten addera och subtrahera inom talområdet 0−100.  De kunde också lösa enkla ekvationer med små tal.

Mer information om utgångsläget i årskurs 1 finns i publikationen Läget vid skolstarten.

Stäng