Matematik

Årskurs 9

NCU har genomfört en matematikutvärdering i årskurs 9 våren 2021. På basis av den kan vi ge ut färska resultat om läget i matematik i slutet av den grundläggande utbildningen.

Den senaste utvärderingsrapporten som gäller niondeklassares matematikkunskaper kom ut år 2016. Den bygger på ett material som samlades in i 16 svenskspråkiga och 122 finskspråkiga skolor våren 2015. Sammanlagt ingick nästan 4 800 elever i samplet. Av dem gick närmare 500 i svensk skola.

Rapporten från år 2016 visar att matematikkunskaperna totalt sett låg på samma nivå i svenska och finska skolor. Resultaten låg på samma nivå i alla innehållsområden utom geometri för båda språkgrupperna. De svenska skolorna hade ett signifikant bättre resultat i geometri. Resultatet i problemlösningsuppgifter var också något bättre än i finska skolor, medan resultatet i huvudräkningsuppgifter var något svagare.

Inom Svenskfinland framkom inte signifikanta skillnader mellan de olika regionförvaltningsområdena. Det fanns heller inga skillnader mellan hur flickor och pojkar löste uppgifterna i de svenska skolorna.

Mer om resultaten finns i kapitel 14 (på svenska) i rapporten Läksyt tekijäänsä neuvovat.

Årskurs 3

Hösten 2020 genomförde NCU den andra mätningen i den longitudinella utvärderingen i grundskolan. Den gällde elevernas kunskaper i början av årskurs 3. De första nationella resultaten har publicerats i rapportform i augusti 2021. Enligt de första resultaten finns ingen signifikant skillnad mellan matematikresultaten i svenskspråkiga och finskspråkiga skolor. År 2022 ger vi ut en mer detaljerad rapport om finlandssvenska elevers kunskaper i matematik och modersmål och litteratur efter nybörjarundervisningen.

Årskurs 1

NCU utvärderar under åren 2018−2027 samma elevers kunskapsutveckling i matematik och i modersmål och litteratur inom den grundläggande utbildningen. Den första mätningen i den här longitudinella utvärderingen genomfördes vid skolstarten i årskurs 1 hösten 2018. Sammanlagt deltog 7 770 elever och av dem gick 868 elever i svenska skolor.

Resultaten från årskurs 1 visar att elever i svenskspråkiga och finskspråkiga skolor i genomsnitt låg på en liknande nivå i matematik då de börjar skolan.

Eleverna var bäst på uppgifter där de skulle känna igen och jämföra antal och siffror (större än, mindre än, störst, minst). Elever som låg på genomsnittlig nivå kunde inom talområdet 1−9 koppla samman siffror med rätt antal och t.ex. ordna siffror och antal i ordningsföljd. Eleverna var också bra på att räkna i huvudet med tal under 10. De mest avancerade eleverna kunde vid skolstarten addera och subtrahera inom talområdet 0−100.  De kunde också lösa enkla ekvationer med små tal.

Mer information om utgångsläget i årskurs 1 finns i publikationen Läget vid skolstarten.

Stäng