Svenska (A-och B-ruotsi), årskurs 9

02/2019–05/2021

Utvärderingen av lärresultaten i svenska (A- ch B-lärokurs) har ställts in våren 2020 på grund av coronasituationen. En ny tidpunkt för utvärderingen meddelas senare.

****

Utvärderingen av lärresultaten i A- och B-svenska för finskspråkiga skolor kommer sannolikt att genomföras i mars år 2022. Skolorna får information om utvärderingen i slutet av år 2021.

****


Lärresultaten i svenska utvärderas i årskurs 9 i finskspråkiga skolor i mars-april 2020. Utvärderingen gäller både A- och B-lärokursen i det andra inhemska språket svenska. Den tudelade utvärderingen genomförs digitalt via webbläsare. Del 1 (elevenkät och övningsuppgifter) är öppen 28.2.-11.3.2022. Del 2 (den egentliga utvärderingen) genomförs i alla sampelskolor tisdag 16.3.2022.

Utvärderingen innehåller uppgifter som bygger på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.  Uppgifterna prövar elevernas förmåga att tolka och producera text och deras förmåga att kommunicera. Utvärderingen innehåller också bakgrundsenkäter till elever, lärare och rektorer.

Genom utvärderingen får vi aktuell information om lärresultaten i svenska och också om elevernas uppfattningar och om lärande och undervisning i svenska. De nationella resultaten i utvärderingen publiceras våren 2021. Skolorna får redan före publiceringen en rapport med sina egna resultat jämförda med det nationella genomsnittet.

Lärresultaten i B-svenska har senast utvärderats år 2008. Elevernas språkfärdigheter nådde då en nöjaktig nivå. Produktiv språkfärdighet (skriftlig och muntlig framställning) var klart svagare än receptiv språkfärdighet (hör- och läsförståelse). I utvärderingen av lärresultat i A-svenska våren 2013 var elevernas resultat antingen goda (skriftlig framställning och läsförståelse) eller utmärkta (hörförståelse och muntlig framställning).

Mer information:

Projektchef, Ledande utvärderingsexpert Marita Härmälä, tfn 029 533 5560

Utvärderingsexpert Elina Peltola, tfn 029 533 5534

E-post: förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng