Svenska (A-och B-ruotsi), årskurs 9

Lärresultaten i svenska utvärderades i årskurs 9 i finskspråkiga skolor våren 2022. Utvärderingen gällde både A- och B-lärokursen i det andra inhemska språket svenska. Den tudelade utvärderingen genomfördes digitalt.

Utvärderingen innehöll uppgifter som bygger på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.  Uppgifterna prövade elevernas förmåga att tolka och producera text och deras förmåga att kommunicera. Utvärderingen innehöll också bakgrundsenkäter till elever, lärare och rektorer.

Genom utvärderingen får vi aktuell information om lärresultaten i svenska. Utvärderingen ger också information om elevernas uppfattningar och om lärande och undervisning i svenska. De nationella resultaten i utvärderingen publiceras våren 2023. Skolorna får redan före publiceringen (i slutet av år 2022) en rapport där skolans egna resultat jämförs med det nationella genomsnittet.

Mer information om utvärderingen finns t.ex. i tidningen Poppis artikel NCU:s utvärdering av lärresultaten i svenska: Vad utvärderades och på vilket sätt?

Lärresultaten i B-svenska har senast utvärderats år 2008. Elevernas språkfärdigheter nådde då en nöjaktig nivå. Produktiv språkfärdighet (skriftlig och muntlig framställning) var klart svagare än receptiv språkfärdighet (hör- och läsförståelse). I utvärderingen av lärresultat i A-svenska våren 2013 var elevernas resultat antingen goda (skriftlig framställning och läsförståelse) eller utmärkta (hörförståelse och muntlig framställning).

Dataskydd:

Dataskydd Elever (PDF)
Dataskydd Lärare (PDF)
Dataskydd Rektorer (PDF)

Mer information:

Projektchef, ledande utvärderingsexpert Marita Härmälä, tfn 029 533 5560

Utvärderingsexpert Elina Peltola, tfn 029 533 5534

E-post: förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng