Svenska (A-och B-ruotsi), årskurs 9

02/2019–05/2021

Utvärderingen av lärresultaten i svenska (A- ch B-lärokurs) har ställts in våren 2020 på grund av coronasituationen. En ny tidpunkt för utvärderingen meddelas senare.

****


Lärresultaten i svenska utvärderas i årskurs 9 i finskspråkiga skolor i mars-april 2020. Utvärderingen gäller både A- och B-lärokursen i det andra inhemska språket svenska. Den tudelade utvärderingen genomförs digitalt via webbläsare. Del 1 (elevenkät och övningsuppgifter) är öppen 23-27.3.2020. Del 2 (den egentliga utvärderingen) genomförs i alla sampelskolor tisdag 31.3.2020. Om utvärderingen är en avgiftsbelagd utvärderingstjänst som har beställts till skolan, är del 2 öppen 2-7.4.2020.

Utvärderingen innehåller uppgifter som bygger på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.  Uppgifterna prövar elevernas förmåga att tolka och producera text och deras förmåga att kommunicera. Utvärderingen innehåller också bakgrundsenkäter till elever, lärare och rektorer.

Genom utvärderingen får vi aktuell information om lärresultaten i svenska och också om elevernas uppfattningar och om lärande och undervisning i svenska. De nationella resultaten i utvärderingen publiceras våren 2021. Skolorna får redan före publiceringen en rapport med sina egna resultat jämförda med det nationella genomsnittet.

Lärresultaten i B-svenska har senast utvärderats år 2008. Elevernas språkfärdigheter nådde då en nöjaktig nivå. Produktiv språkfärdighet (skriftlig och muntlig framställning) var klart svagare än receptiv språkfärdighet (hör- och läsförståelse). I utvärderingen av lärresultat i A-svenska våren 2013 var elevernas resultat antingen goda (skriftlig framställning och läsförståelse) eller utmärkta (hörförståelse och muntlig framställning).

Mer information:

Projektchef Marita Härmälä, tfn 029 533 5560
Utvärderingsexpert Chris Silverström, tfn 029 533 5563

Utvärderingsplanerare Laura Lepola, tfn 029 533 5546
E-post: förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng