Svenska (A-och B-ruotsi), årskurs 9

Utvärderingen av lärresultaten i A- och B1-svenska genomfördes  i årskurs 9 i finskspråkiga skolor våren 2022.

Resultaten i B1-lärokursen är nu klara och de presenteras onsdag 22.3.2023 kl. 12. Resultatpresentationen ordnas av NCU vid Hagnäskajen 6 (Helsingfors) men det går också att delta via Teams. Ett noggrannare program och en länk för anmälan finns på ingångssidan till NCU:s webbplats.

_______________________________________________________________________

Utvärderingens innehåll och tidtabell:

Utvärderingen i svenska genomfördes i slutet av den grundläggande utbildningen i mars 2022. Båda lärokurserna utvärderades separat.

Utvärderingen innehöll uppgifter som byggde på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Uppgifterna prövade elevernas förmåga att tolka och producera text och deras förmåga att kommunicera. Utvärderingen innehöll också bakgrundsenkäter till elever, lärare och rektorer.

Genom utvärderingen får vi aktuell nationell information om lärresultaten i svenska. Utvärderingen ger också information om vilka uppfattningar eleverna har om ämnet svenska, om hur de lär sig och om hur svenska undervisas.

Mer information om utvärderingen finns t.ex. i tidningen Poppis artikel NCU:s utvärdering av lärresultaten i svenska: Vad utvärderades och på vilket sätt?

Lärresultaten i B-svenska har senast utvärderats år 2008. Elevernas språkfärdigheter låg då som helhet på en nöjaktig nivå. De produktiva språkfärdigheterna (skriftlig och muntlig produktion) var klart svagare än de receptiva språkfärdigheterna (hör- och läsförståelse). I utvärderingen av lärresultat i A-svenska våren 2013 var elevernas resultat antingen goda (skriftlig produktion och läsförståelse) eller utmärkta (hörförståelse och muntlig produktion).

Dataskydd:

Dataskydd Elever (PDF)
Dataskydd Lärare (PDF)
Dataskydd Rektorer (PDF)

Mer information:

Projektchef, ledande utvärderingsexpert Marita Härmälä, tfn 029 533 5560

Utvärderingsexpert Elina Peltola, tfn 029 533 5534

E-post: förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng