Auditeringar av högskolor 2018–2024

Auditeringsmodellen för finländska högskolor förnyades inför auditeringsomgången 2018–2024. I den nya auditeringsmodellen betonas genomslagskraft i samhället och studentcentrerad utbildning. Samtidigt blir auditeringsprocessen mer transparent med hjälp av en digital plattform, och högskolorna uppmuntras att tillämpa benchlearning.

Genomslagskraft i samhället ses som en allt viktigare del av de finländska högskolornas uppgift. En högklassig högskoleutbildning stöder Finlands konkurrenskraft och förutsättningar att hitta lösningar på framtida utmaningar. Högskolorna har viktigt inflytande i samhället och de producerar kompetenta experter för samhällets och arbetslivets behov. Samtidigt skapar högskolornas forskning, konstnärliga verksamhet och utvecklingsverksamhet nya innovationer, vars effekter överskrider de traditionella sektorsgränserna. Detta arbete vill man beakta i allt större omfattning i utvärderingen av högskolorna.

Auditeringsprocessen moderniseras genom att en digital plattform för auditeringarna införs. Den digitala plattformen är öppen för alla, vilket ökar växelverkan vid auditeringar och gör det möjligt att utnyttja resultaten av auditeringarna i större omfattning. Den digitala plattformen fungerar också som högskolornas verktyg för självvärderingen.

I auditeringarna ingår även benchlearning och en ny excellence-kvalitetsstämpel. Syftet är att högskolorna ska lära sig av god praxis vid en annan organisation. Högskolan väljer ett benchlearning område och en samarbetspartner med vilken benchlearning tillämpas. Samarbetspartnern kan vara en högskola eller en annan samarbetsorganisation. För att en högskola ska beviljas en excellence-kvalitetsstämpel krävs det att benchlearning har genomförts med framgång och att högskolan har vidtagit exceptionellt lyckade utvecklingsåtgärder.

Den nya auditeringsmodellen betonar studentcentrerad utbildning mer än tidigare. Det är viktigt att stödja studenters motivation och välbefinnande. Auditeringsmodellen styr högskolorna att utveckla allt mer flexibla studievägar, vilket främjar en mångsidig och individuell kompetensutveckling.

För att högskolornas verksamhet ska utvecklas krävs det att högskolorna hela tiden följer upp och utvecklar verksamhetens kvalitet. Auditeringen hjälper högskolorna att nå de egna strategiska målen. Samtidigt engageras personalen, de studerande och intressenterna i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet.

Auditeringsmodellen för högskolor förnyas nu för att kvalitetsuppfattningarna ska utvecklas så att de motsvarar de framtida behoven. Högskolornas viktiga genomslagskraft i samhället kan ta sig uttryck i form av bland annat bildning, välfärd, kreativ forskning som skapar ny information, aktivt deltagande i regionalt utvecklingsarbete eller förbättrad konkurrenskraft. Kreativ verksamhet och en ständig dialog är centrala faktorer även framöver när man utvärderar vilken betydelse utbildningen har på den omgivande världen.

Auditeringen omfattar högskolans grundläggande uppgifter

Auditeringar av högskolor är oberoende utvärdering som genomförs av en extern auditeringsgrupp. I auditeringen utvärderas hur välfungerande och effektivt högskolans kvalitetssystem är. Vid en auditering granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

Auditeringen omfattar högskolans grundläggande uppgifter och verksamhetsutveckling utvärderas med hjälp av följande utvärderingsområden:

I En kompetensskapande högskola

 • Planering av utbildning
 • Genomförande av utbildning
 • Utvärdering och utvecklande av utbildning
 • Exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

II En nyskapande högskola med genomslagskraft

 • Ledning av samverkan och genomslagskraft i samhället
 • Forsknings-, utvecklings-och innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet med genomslagskraft
 • Verksamhetskultur som främjar nytänkande
 • Exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

III En utvecklingsorienterad och välmående högskola

 • Utnyttjande av kvalitetssystemet vid strategisk ledning
 • Stödjande av personalens kompetensutveckling och välmående
 • Kvalitetssystemets funktion och utvecklande av kvalitetssystemet
 • Exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

IV En lärande högskola

 • Ett utvärderingsområde som högskolan väljer.

NCU:s sektion för utvärdering av högskolorna fattar beslut om auditeringens slutresultat. Beslutet baseras på auditeringsrapporten som sammanställts av auditeringsgruppen och auditeringsgruppens förslag om auditeringens slutresultat.

Auditeringens process, utvärderingsområden och kriterierna beskrivs mer i detalj i Auditeringshandbok för högskolorna 2018-2024 (pilotfas). En uppdaterad version av handboken för åren 2019-2024 kommer att publiceras på svenska under hösten 2019 (länk till den uppdaterade finskspråkiga versionen).

För vidare information och anmälan till auditeringar

Utvärderingsexpert, Mirella Nordblad, 029 533 5541 , förnamn.efternamn@karvi.fi

Den nya plattformen för auditeringar

Broschyr om auditeringsmodellen för högskolorna 2018-2024

 

Stäng