Tema- och systemutvärderingar

Temautvärderingar har ofta fokus på en innehållsmässig helhet eller ett temaområde. Utvärdering av läget inom en utbildningsform är en annan form av temautvärdering.

I systemutvärderingar är utbildningssystemet eller dess delområde objekt för utvärderingen. Andra exempel på objekt är utbildningspolitik och verkställande av den samt utvecklande av utbildningssystemet.

Tema- och systemutvärderingar kan beröra endast högre utbildning eller samtidigt omfatta flera olika utbildningsstadier.

I utvärderingarna tillämpas mångsidiga och deltagande metoder. Det är viktigt att utvärderingen beaktar intressentgruppers olika synvinklar, granskar kritiskt och ingående fenomenet som utvärderas samt skapar en helhetsbild av fenomenet.

Under åren 2016-2019 genomförs följande tema- och systemutvärderingar som berör högre utbildning:

 

Pågående utvärderingar

Invandrare i högre utbildning
Utvärderingsprojektet Studerandes övergångar och smidiga studievägar
Utvärdering av utbildningsområden

 

Slutförda utvärderingar

Företagande i yrkesutbildningen och högskolorna (Yrtti-utvärdering)
Utvärdering av Lärarutbildningsforumet
Utvärdering av grundutbildningen i medicin
Ett internationellt jämförelseprojekt med fokus på integration av invandrare i utbildningssystemet
Utvärdering av sjöfartsutbildningen
Utvärdering av lärarutbildningen i svenska språket

Stäng