Särskilt stöd inom yrkesutbildningen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en utvärdering av det särskilda stödet inom yrkesutbildningen 2020–2021. Utvärderingen kommer att ge information om arrangemangen för särskilt stöd och hur de fungerar, såsom identifiering av stödbehov, stödformer och handledningsformer, tillgången till stöd och dess tillgänglighet samt praxis för anpassning av bedömningen och avvikelser från kraven på yrkesskicklighet.

NCU ordnade den 3 juni webbinaret on preliminära resultat. Tack till alla deltagaren!

Webbinars materialet:

Goda praxisen i särskilt stöd

Till utvärderingens målgrupp hör de anordnare som har utbildat studerande som fått beslut om särskilt stöd i grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen 2019 eller 2020. Krävande särskilt stöd omfattas inte av utvärderingen.

Vid utvärderingen stöds NCU:s experter av en utvärderingsgrupp som består av

  • Lektor Seija Eskola, Jyväskylä yrkeshögskola, Yrkespedagogiska lärarhögskolan
  • Utbildningschef Seija Karvonen, Yrkesinstitutet Luovi
  • Teamledare Kristina Kullas-Norrgård, Optima
  • Speciallärare, lärare Tuomo Lahtinen, Övre Savolax yrkesinstitut
  • Koordinerande speciallärare Anneli Majanen, Tammerfors yrkesinstitut
  • Sektorchef Jaakko Ristolainen, Keuda

Utvärderingen av det särskilda stödet inom yrkesutbildningen ingår i en mer omfattande utvärderingshelhet av individuella studievägar som producerar information om individualisering, identifiering och erkännande av kompetens, hur praxisen i anslutning till handledningen fungerar samt hur studerandenas valmöjligheter förverkligas.

Anskaffning av utvärderingsinformation och tidtabell för utvärderingen

Utvärderingsinformationen samlas i första hand in från studerande som fått ett beslut om särskilt stöd, utbildningsanordnarna och personalen. Dessutom används färdigt statistikmaterial (t.ex. Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen, Koski-datalagret). Därtill utnyttjas information som producerats inom NCU:s övriga utvärderingar i tillämpliga delar.

Studerandenas erfarenheter av särskilt stöd, studierna, undervisningen och handledningen utreddes genom intervjuer i november–december 2020. Intervjuerna genomfördes vid 12 anordnares läroanstalter runt om i Finland.

Information från utbildningsanordnarna och personalen samlades in via elektroniska enkäter i januari–februari 2021. Informationen som fås genom intervjuerna och enkäterna fördjupas vid behov genom webbinarier våren 2021.

Utvärderingsrapporten publiceras 9.9.2021.

Meddelande, som har skickats till anordnarna som tillhör utvärderingens målgrupp:

Meddelande 1

Meddelande 2

Evenemangen

 

Ytterligare information

  • Utvärderingsråd Jani Goman, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5505
  • Utvärderingsexpert Raisa Hievanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5542
  • Utvärderingsexpert Johanna Kiesi, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5545

 

Stäng