Utvecklande utvärdering inom åtgärdsprogrammet för att stärka skolgångsfärdigheterna hos elever med invandrarbakgrund (KIEPPI)

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför utvecklande utvärdering inom ramen för åtgärdsprogrammet som stöder inlärnings- och skolgångsfärdigheterna hos elever med invandrarbakgrund inom den grundläggande utbildningen under 2022–2024.

Åtgärdsprogrammet stärker undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen, undervisningen i det egna modersmålet och undervisningen i finska/svenska som andraspråk. Syftet med åtgärdsprogrammet är att stärka språkkunskaperna och de grundläggande färdigheterna i synnerhet hos elever med bristande skolgångsfärdigheter i årskurs 7–9. Åtgärderna gäller både pedagogisk praxis och tillvägagångssätt vid ordnandet av undervisningen och stödet för lärandet. Dessutom dryftas nödvändiga ändringar i lagstiftningen och strukturerna.

Som en del av åtgärdsprogrammet beslöt Utbildningsstyrelsen våren 2022 att ett belopp på 12 miljoner euro kan sökas som statsunderstöd till utbildningsanordnarnas utvecklingsprojekt. NCU:s uppgift i programmet kommer att vara att stödja, följa upp och utvärdera genomförandet av 60 utvecklingsprojekt tillsammans med Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet.

Genom den utvecklande utvärderingen får utbildningsanordnarna stöd för sitt långsiktiga utvecklingsarbete och verksamhetens effekt. Målet är att skapa bestående verksamhetsmodeller. Med hjälp av den utvecklande utvärderingen producerar NCU en sammanfattning och rekommendationer som gäller åtgärder för region- och statsförvaltningen samt utbildningsanordnaren och skolan.

Utvärderingen ger information för tyngdpunkterna främjande av likvärdighet, utveckling av lärande och kompetens samt främjande av ett välfungerande utbildningssystem.

Länk till projektplanen (på finska)

 

Dataskydd:

KIEPPI-dataskydd (rektor)

Läs mer:

Utvecklande utvärdering vid Nationella centret för utbildningsutvärdering

Stärkande av de grundläggande färdigheterna hos elever som flyttat till Finland – UKM – undervisnings- och kulturministeriet

Ytterligare information

  • Enhetschef Salla Venäläinen, salla.venalainen@karvi.fi, 029 533 5549
  • Utvärderingsexpert Tanja Laimi, tanja.laimi@karvi.fi, 029 533 5567

Stäng