Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningens kvalitet utvärderas i Finland av Nationella centret för utbildningsutvärdering. Studentexamensproven ger varje år aktuell uppföljningsinformation om hur eleverna har uppnått de kunskaper som nämns i läroplanen samt tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen. Genom utvärderingscentrets tema- och systemutvärderingar är det möjligt att få information om till exempel gymnasiepedagogiken och gymnasisternas förmåga att bedriva fortsatta studier.

Tema- och systemutvärderingar

Temautvärderingarna gäller en viss innehållsmässig helhet eller ett visst innehållsmässigt temaområde (t.ex. den kompetens för vidareutbildning som gymnasiet ger). De kan också inriktas på utvärdering av läget för ett visst delområde inom utbildningsformen. Med systemutvärderingar avses att utbildningssystemet som helhet eller ett visst delområde i systemet kan vara föremål för utvärdering. Utvärderingarna kan gälla utbildningspolitik och verkställande av den eller de processer som gäller förnyelse och utveckling av utbildningssystemet (t.ex. hur läroplanssystemet fungerar).

För tema- och systemutvärderingarna tillsätts planerings- och utvärderingsgrupper som består av representanter med erfarenhet från olika områden. I utvärderingarna används involverande och mångsidiga metoder. Det är viktigt att beakta olika intressenters infallsvinklar, att kritiskt och djupgående granska den företeelse som utvärderas och att skapa en övergripande bild av det som ska utvärderas.

De nyaste rapporterna om Gymnasieutbildning