Gymnasieutbildning

Lukio-opiskelijat tekemässä ryhmätyötä tietokoneella.

Gymnasieutbildningens kvalitet utvärderas i Finland av Nationella centret för utbildningsutvärdering. Studentexamensproven ger varje år aktuell uppföljningsinformation om hur eleverna har uppnått de kunskaper som nämns i läroplanen samt tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen. Utvärderingscentrets tema- och systemutvärderingar producerar dessutom information om till exempel gymnasiepedagogiken och gymnasisternas färdigheter inför de fortsatta studierna.

NCU lägger under åren 2020−2024 mer fokus på utvärderingar inom gymnasieutbildningen. Under den här utvärderingsperioden utvärderar NCU gymnasieutbildningen inom ramen för helheten Läget inom gymnasieutbildningen.

NCU har hösten 2021 gett ut en rapport om hur timfördelningsförsöket inom gymnasieutbildningen har fungerat och vilka verkningar det har haft. Utvärderingsresultaten ger en bild av hur en större valfrihet än tidigare inverkar på valet av ämnen och också på allmänbildningen, valet av prov i studentexamen och framgången i studentexamensproven.

Åren 2021−2024 genomförs en utvärdering med anknytning till den nya gymnasielagen. Utvärderingen av gymnasiereformen ger information om faktorer som främjar och förhindrar att målen för gymnasielagen uppnås. I samband med utvärderingen följer NCU upp hur gymnasielagen förverkligas och samlar in god praxis med anknytning till reformen.

Gymnasieutbildningen berörs förutom av lägesutvärderingen också av sektorövergripande utvärderingar, t.ex. den pågående utvärderingen som gäller nya former av studiehandledning. Alla utvärderingar som NCU planerat för perioden 2020−2023 beskrivs i planen för utbildningsutvärderingar.

 

De nyaste rapporterna om Gymnasieutbildning

Stäng