Utvärderingen av gymnasiereformen (LUKA)

 

Bilden i textformat

 

NCU har påbörjat en omfattande utvärdering inom gymnasieutbildningen. Utvärderingen gäller den senaste gymnasiereformen, och ingår i NCU:s plan för utbildningsutvärderingar 2020–2023. I fokus för utvärderingsuppdraget står målen för reformen av gymnasielagen och hur dessa förverkligats inom gymnasieutbildningen för unga och vuxna. Utvärderingen går under namnet LUKA (Lukiouudistuksen arviointi) och genomförs under åren 2021–2024.

Gymnasielagsreformen handlar bland annat om att utveckla undervisningen, stärka studerandenas mångsidiga kompetens och välmående, studiehandledningen och stödet för lärande. I reformen betonas också studiernas internationella inslag, samarbetet med högskolor, arbetsliv och andra utbildningsanordnare. Studiehandledningen förstärks också. NCU:s utvärdering tar också fasta på reformen av lagen om studentexamen, som tillsammans med gymnasielagen utgör gymnasiereformens lagstadgade grund. Målet är att producera information om faktorer som främjat och förhindrat förverkligandet av målen med hela reformen.

Utvärderingen ska ge mångsidig information om 1) hur väl målen med reformen förverkligats, 2) reformens effekter och följder, 3) faktorer som främjat eller hindrat förnyelserna, om utvecklingsbehoven, och 4) god praxis och fungerande lösningar i anslutning till reformen. Utvärderingen ger också information för stöd i implementeringen av läroplansgrunderna (GLP 2019) under de närmaste åren. Målet är samtidigt att ta fram information med tanke på tillgänglighet, likvärdighet och jämlikhet inom gymnasieutbildningen.

Utvärderingen av gymnasiereformen följer stegvis implementeringen av grunderna för gymnasieutbildningen från och med ibruktagandet det första läsåret 2021–2022. Informationsinsamlingarna genomförs åren 2022–2024. Utvärderingen producerar information med anknytning till tyngdpunkterna främjande av ett välfungerande utbildningssystem och främjande av likvärdighet i planen för utbildningsutvärderingar 2020–2023.

Mer information om utvärderingen:

  • Jan Hellgren, tfn 029 533 5531
  • Jaana Saarinen, tfn 029 533 5537
  • Laura Lepola, tfn 029 533 5546

E-postadresserna: fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng