Utvärdering av högre utbildning inom social- och hälsoområdet

Åren 2020–2021 genomförs en utvärdering av högre utbildningen inom social- och hälsoområdet. Utvärderingen av utbildningsområden inom högre utbildning producerar en helhetsbild över styrkor och utvecklingsområden hos de utbildningsområden som granskas i förhållande till den kompetens och arbetslivsrelevans som examina producerar samt kontinuerligt lärande. Utvärderingen ger även information om högskolornas förmåga att utveckla utbildningsutbudet så att det svarar mot föränderliga kompetensbehov och framtidens verksamhetsmiljöer.

Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsatte den 18 mars 2020 följande medlemmar till utvärderingens planerings- och utvärderingsgrupp:

  • Rektor, verkställande direktör Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu (ordförande)
  • Projektchef Hanna Hauta-aho, Plattformstjänsten Sociala Oy
  • Professor Heikki Hiilamo, Helsingfors universitet
  • Överlärare Markus Karttunen, Oulun ammattikorkeakoulu
  • Studerande Jyri Niemi, Turun ammattikorkeakoulu
  • Forskningschef Miia Tuominen, Åbo universitet (vice ordförande)

 

Utvärderingsmaterial

Vid insamlingen av utvärderingsdata används flera olika metoder. Materialet samlas in i tre skeden.

I det första skedet fokuserar man på att skapa en helhetsbild av utbildningsutbudet och dess utveckling. I detta skede är de viktigaste metoderna för datainsamling:

  • Analys av färdiga responsdata, såsom responsenkäten för yrkeshögskolestuderande i slutskedet av studierna (AVOP), universitetens gemensamma responsenkät för studerande (Kandidatrespons) och magistrarnas karriär- och placeringsuppföljning (Aarresaari) med tanke på den kompetens som uppnåtts och arbetslivselevansen.
  • Genom självvärderingsenkäten som riktas till examensprogrammen inom social- och hälsoområdet samlar man in information om bland annat den kompetens som examina ger, arbetslivsrelevansen och det kontinuerliga lärandet.

I det andra skedet preciseras analysresultaten genom utvärderingsbesök:

  • Utvärderingsbesök görs på arbetsplatser inom social- och hälsovården där man har prövat eller använder innovativa samarbetslösningar eller försök, samt på högskolorna på samma orter. I valet av besöksorter beaktas regional täckning. Under utvärderingsbesöken samlas in data genom intervjuer eller olika workshopar med studerande, högskolornas personal och representanter för arbetslivet. Vid behov genomförs besöken på distans eller som kompletterande intervjuer.

I det tredje skedet fokuserar man på utveckling: målet är att sammanfatta utbildningsområdets styrkor och utvecklingsbehov i relation till utvärderingens teman och utarbeta utvecklingsrekommendationer utifrån de resultat som observerats. Den viktigaste metoden i det tredje skedet är ett utvecklingsseminarium dit representanter för högskolorna, studerandena och arbetslivet utanför högskolorna bjuds in. Vid behov kan utvecklingsseminariet genomföras med hjälp av distansarrangemang.

Utvärdering av social-och hälsoområdet_projektplan

 

Mer information

Mira Huusko, tfn 029 533 5565, förnamn.efternamn@karvi.fi

Hanna Väätäinen, tfn 029 533 5568, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng