Tema- och systemutvärderingar

I fokus för temautvärderingarna ligger en viss innehållslig helhet eller ett innehållsligt tema. Det kan också göras utvärderingar av läget inom en viss utbildningsform. Med systemutvärderingar avses att utbildningssystemet som helhet eller ett visst delområde i systemet kan vara föremål för utvärdering. Systemutvärderingarna kan gälla utbildningspolitik och verkställande av den eller de processer som gäller förnyelse och utveckling av utbildningssystemet. Tema- och systemutvärderingar kan gälla antingen enbart yrkesutbildning eller samtidigt flera nivåer i utbildningssystemet.

För tema- och systemutvärderingarna tillsätts planerings- och utvärderingsgrupper som består av representanter med erfarenhet från olika områden. I utvärderingarna används involverande och mångsidiga metoder. Det är viktigt att beakta olika intressenters infallsvinklar, att kritiskt och djupgående granska den företeelse som utvärderas och att skapa en övergripande bild av det som ska utvärderas.

Under åren 2016–2019 gör Nationella centret för utbildningsutvärdering följande tema- och systemutvärderingar som rör yrkesutbildningen:

  • Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning
  • Ett internationellt jämförelseprojekt med fokus på integration av invandrare i utbildningssystemet
  • Utvärdering av sjöfartsutbildningen
  • Metautvärdering av utvärderingen av lärresultaten i yrkesutbildningen och utveckling av utvärderingssystemet på basis av den
  • Studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden
  • Verkställandet av lagen om elev- och studerandevård
  • Företagande och innovationskapacitet i yrkesutbildningen och högskolorna