Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling

Kollaget består av fyra bilder. På den första bilden syns en mamma som hjälper sin dotter med skoluppgifter. Den andra bilden visar en pojke som har distanskontakt med sin lärare via dator när han gör uppgifter. På den tredje bilden undersöker tre barn i dagisåldern ett kärl med vatten. På den fjärde bilden hjälper en pappa sin dotter med hemuppgifter vid datorn.
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde en utvärdering gällande corona-epidemins effekter under de exceptionella undervisningsarrangemangen. Utvärderingen ger information om effekterna på nationell nivå. Utvärderingen samlade även verksamhetsmodeller och goda praxis som uppkommit under undantagsläget. Med dessa verksamhetsmodeller och goda praxis kan småbarnspedagogiken, utbildningen, utbildningsanordnare och högskolor främja förverkligandet av jämlikhet och likabehandling under undantagsläget och efter det.

Utvärderingens uppgift var att producera information om vilka effekter undervisningsarrangemangen har haft på jämlikhet och likabehandling i olika delar av utbildningssystemet till följd av undantagsläget. Målet för utvärderingen var att granska vilka effekter undantagläget haft på lärandet, bedömningen, stöd och handledning samt barn och ungas välmående. Utvärderingen riktade sig till småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen samt högskolor och fria bildningsväsendet.  I utvärderingen granskades verksamheten i realtid och omedelbara effekter. Också långsiktiga effekter följdes upp som en del av den nationella utvärderingsverksamheten.

Utvärderingen genomfördes stegvis så att resultaten av utvärderingen har kunnat utnyttjas i beslutsfattandet under undantagsläget och vid beredningen av utvecklings- och stödåtgärder efter den. I det första skedet utarbetades en syntes som stöder den nationella utvärderingen och en lägesbild som stöder på tidigare kunskapsunderlag och utredningar om undantagssituationen. I andra skedet gjordes en lägesbedömning och i den tredje skedet skrevs en rapport om den syntes som utarbetats i utvärderingens första skede och en analys av det material som sammanställts efter lägesbedömningen samt rekommendationer för att jämna ut följderna av undantagsläget.

Utvärderingsfrågorna

 1. Vilka effekter har undervisningsarrangemangen som beror på undantagsläget haft på förverkligandet av utbildningsmässig och samhällelig jämlikhet och likabehandling?
  • Hur har de exceptionella undervisningsarrangemangen påverkat lärandet?
  • Hurdana effekter har situationen haft på elevernas och studerandenas behov av stöd och handledning samt på tillgången till dessa tjänster?
  • Hur har specialgruppernas behov beaktats?
  • Hur har bedömning av lärande och kunnande genomförts under undantagsläget?
 1. Vilka faktorer har främjat eller förhindrat att målen uppnåtts inom grundläggande utbildning, gymnasiet, yrkesutbildning och högskoleutbildning?
 2. Hurdana effekter har situationen haft på studiernas framskridande samt behovet av stöd-och handledning i olika övergångsskeden i utbildningen?

I utvärderingen har man där det är möjligt utnyttjat resultat och material från färdiga forsknings- och utredningsprojekt och på så sätt strävat efter att undvika extra belastning för skolor, läroanstalter och högskolor och dubblering i datainsamlingen.

 

Publikationer

Del 1. Bakgrundsrapport Kansallisen arvioinnin taustaraportti, synteesi ja tilannearvio valmiiden aineistojen pohjalta (på finska) (7.5.2020)

Del 2. De första resultaten, (diavisning, 17.6.2020)

Del 3. Den nationella utvärderingens slutsatser och rekommendationer

Goda praxis som uppkommit – Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang (16.11.2020)

Nationella resultat av utvärdering av undantagsförhållandens effekter på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling: Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden arvioinnin tulokset (på finska) (14.12.2020)

COVID-19-pandemin, luckor i kunskaperna och differentiering av kunnandet, 8.2.2022 (policy brief)

 

Meddelandena

11.5.2020: Utvärderingen av undantagsförhållandets effekter genomförs som ett samarbete – bakgrundsrapport om styrkor och orosmoment

18.6.2020: Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på jämlikhet: utmaningar i färdigheter för distansstudier samt stöd och handledning för lärandet

17.11.2020: Undantagsläget på grund av corona-epidemin har utmanat skolor och läroanstalter att utveckla goda praxis

14.12.2020: Exceptionella undervisningsarrangemang medförde ett digitalt språng, men stödet för lärande är inte tillräckligt  

7.4.2021: Att stöda elever och studerande under och efter undantagsförhållandena kräver åtgärder

 

Bloggtexter

Harri Peltoniemi ja Hannele Seppälä: Karvi arvioi poikkeusolojen vaikutuksia – tietoa tuotetaan kehittävän arvioinnin otteella (på finska) (20.5.2020)

Hannele Seppälä: Kenen ääni kuuluu koulutuksen kehittämisessä? (på finska) (26.4.2021)

Aino-Maria Pusa: Erilaisia elämäntilanteita ja jaettua huolta – nostoja Kuulunko mä? -webinaarista (på finska) (18.5.2021)

 

Annat material

Inspelning (på finska): Kuulunko mä? – Hörs jag? Webbinar om studerandenas välbefinnande och gemenskap under undantagsläget (26.4.2021)

Utvärderingsresultat:  Småbarnspedagogiken (4.5.2021)

 

Tilläggsinformation

enhetschef, vicedirektör Hannele Seppälä, hannele.seppala@karvi.fi, 029 533 5550

direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi@karvi.fi, 029 533 5532

 

Stäng