Utvärderingen av lärresultaten inom el- och automationsbranschen

Utvärderingen av lärresultaten i grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen genomförs under 2021–2022. Målet med utvärderingen är att ge information om hur väl de studerande har uppnått kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examensgrunderna samt hurdana färdigheter de får för arbetslivet och fortsatta studier. I utvärderingen granskar man också kvaliteten på utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet.

Som stöd för utvärderingen ordnades en infosession för kontaktpersonerna den 25 november. Powerpoint-presentationen kan laddas ner här (på finska): Sähkö- ja automaatioalan arviointien infotilaisuus 25.11.21 (pdf).

I utvärderingen ingår en examensspecifik självvärdering, vars mål är att stödja utbildningsanordnarna i att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsbehov. Utbildningsanordnarna gör en självvärdering i samarbete med arbetslivet. Självvärderingen gjordes i januari och februari 2022. Som stöd för självvärderingen ordnades en stödklinik för utbildningsanordnarna 18.1.22 kl. 13-15.

Självvärderingsblanketten på svenska (pdf)

Utbildningsanordnare fick respons på sina egna resultat under våren 2022. Nationella resultat kommer att publiceras 1.6.2022.

Utvärderingsuppsättning för urvärdering av lärresultat inom yrkesutbildning

Mer information
Paula Kilpeläinen, ledande utvärderingsexpert, paula.kilpelainen@karvi.fi
Veera Hakamäki-Stylman, utvärderingsexpert, veera.hakamaki-stylman@karvi.fi

Stäng