Förverkligande av individuella studievägar inom yrkesutbildningen

Utvärderingens fokus ligger på hur de individuella studievägarna förverkligas inom yrkesutbildningen. Utvärderingen kartlägger hur väl praxis för personlig tillämpning, identifiering och erkännande av kunnande fungerar, hur handledningen fungerar samt hur de studerandes valmöjligheter förverkligas.

Till utvärderingens målgrupp hör utbildningsanordnare av yrkesutbildning som ordnar yrkesinriktad utbildning som leder till examen. Särskilt stöd, krävande särskilt stöd och handledande utbildning omfattas inte av utvärderingen. Utvärderingen gäller således inte utbildningsanordnare, vars alla studerande behöver särskilt stöd eller krävande särskilt stöd.

Utvärderingen grundar sig på principen om utvecklande utvärdering och ger information om styrkor, utvecklingsbehov och god praxis i anslutning till individuella studievägar. Utvärderingsdata samlas in från utbildningsanordnarnas ledning, undervisnings- och handledningspersonal, studerande och representanter för arbetslivet. I utvärderingen utnyttjar vi också riksomfattande statistik- och registermaterial.

Utvärderingens slutrapport publiceras hösten 2022.

Evenemang

Webbinarium om preliminära utvärderingsresultat ordnades den 5 maj 2022. Webbinariets inspelning kommer att läggas ut på den här sidan senare. Nedan finns presentationsmaterialet.

Enkäter och intervjuer

Information från utbildningsanordnarnas ledning och undervisnings- och handledningspersonal samlades in genom enkäter i slutet av 2021. Meddelanden och frågeformulär finns under Material.

Anonrdnarenkäten besvarades av 121 utbildningsanordnare och personalenkäten av 3369 representanter för undervisnings- och handledningspersonalen. Utbildningsanordnarna som deltog i utvärderingen har fått anordnarspecifik respons på enkäterna. Nedan finns respons där resultaten granskas på nationell nivå.

Från utbildningsanordnare samlades också in goda praxisen i anslutning till individuella studievägar. Sammanfattning finns nedan.

Information från studerande och representanter för arbetslivet samlades in genom intervjuer i januari-februari 2022. Vi intervjuade cirka 50 studerande och 20 representanter för arbetslivet från olika delar av Finland.

Tack till alla som deltagit i insamlingen av utvärderingsinformation!

Utvärderingsgrupp

Vid utvärderingen stöds NCU:s experter av en utvärderingsgrupp som består av

  • Heikki Helve, kuntayhtymän johtaja, Savon koulutuskuntayhtymä
  • Anna Laine, opettaja, Careeria Oy
  • Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, Koulutuskuntayhtymä OSAO
  • Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Boris Ståhl, rektor, Yrkesakademin i Österbotten
  • Ritva Vartiainen, projektipäällikkö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Material

Ytterligare information om utvärderingen

  • Utvärderingsexpert Johanna Kiesi, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5545
  • Utvärderingsråd Jani Goman, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5505
  • Metodiska frågor: Utvärderingsexpert Mari Huhtanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5510

Utvärderingen producerar information för NCU:s tyngdpunkter Främjande av ett välfungerande utbildningssystem samt Främjande av likvärdighet.

Särskilt stöd inom yrkesutbildningen

NCU har utvärderat hur särskilt stöd fungerar inom yrkesutbildningen. Läs mer om utvärderingen av det särskilda stödet här.

Stäng