Högre utbildning

Korkeakouluopiskelijoita istumassa nurmikolla.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) svarar för utvärderingen av utbildningen vid universitet och yrkeshögskolor i Finland. De tre huvudsakliga utvärderingstyperna är auditeringar av högskolor, tema- och systemutvärderingar och utvärderingar av utbildningsprogram inom teknik. NCU ingår i registret över tillförlitliga europeiska utvärderingsaktörer (EQAR) och är en fullvärdig medlem i det europeiska nätverket för utvärderingsaktörer inom högre utbildning (ENQA).

Auditering är oberoende extern utvärdering

Enligt yrkeshögskolelagen och universitetslagen bör högskolorna regelbundet delta i extern utvärdering av sin verksamhet och sitt kvalitetssystem. Auditeringar av högskolor har genomförts i Finland sedan 2005 i enlighet med principerna för utvecklande utvärdering.

Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Därtill är ett syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Den tredje omgången av auditeringar har startat i Finland (2018-2024). I auditeringen utvärderas hur välfungerande och effektivt högskolans kvalitetssystem är. Vid en auditering granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

Auditeringens uppgift är att

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till förverkligande av strategin och kontinuerlig förbättring av verksamheten och om det leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolorna till internationalisering, experimentering och skapandet av en kreativ miljö i högskolorna samt
  • samla öppen och transparent information om finländska högskolornas kvalitetsarbete.

De europeiska principerna för kvalitetssäkring (ESG) är tillgänglig på svenska (en inofficiell översättning av Universitetskanslersämbetet i Sverige). Den ursprungliga versionen på engelska finns att tillgå på ENQA:s webbsida.

Högskolan beslutar om auditeringen genomförs av en nationell eller internationell auditeringsgrupp. Auditeringar genomförs på finska, svenska och engelska.

Högskolorna som blir godkända i auditeringen får en kvalitetsstämpel som är i kraft i sex år. I NCU:s auditeringsregister nämns alla högskolor som beviljats NCU:s kvalitetsstämpel samt giltighetstiden för stämpeln.

Den nya plattformen för auditeringar

Auditeringshanboken för högskolor 2019-2024

Tema- och systemutvärderingar som stöd för beslutsfattande och utveckling av utbildningen

NCU genomför utvärderingar som berör universitet och yrkeshögskolor. Utvärderingarna producerar information som stöder beslutsfattande och utvecklande av utbildningen. Temautvärderingar har ofta fokus på en innehållsmässig helhet eller ett område. En annan form av temautvärdering är utvärderingar av läget inom en viss utbildningsform. I systemutvärderingar är utbildningssystemet eller dess delområde objekt för utvärderingen. Andra exempel på objekt är utbildningspolitik och verkställande av den samt utvecklande av utbildningssystemet. Tema- och systemutvärderingar kan beröra endast högre utbildning eller samtidigt omfatta flera olika stadier i utbildningssystemet.

Projektbeskrivningar av tema- och systemutvärderingar inom högre utbildning

De nyaste rapporterna om Högre utbildning

Stäng