Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering svarar för utvärderingen av universitetens och yrkeshögskolornas utbildning i Finland. De tre huvudsakliga utvärderingstyperna är auditeringar av högskolors kvalitetssystem, temautvärderingar som gäller utbildningssystemet och utvärderingar av utbildningsprogram inom teknik.

En auditering är en oberoende och systematisk extern utvärdering

Vid en auditering utvärderas det kvalitetssystem som ett universitet eller en yrkeshögskola har utvecklat utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Med kvalitetssystem avses verksamhetsutvecklingen som helhet. I den ingår kvalitetshanteringens organisation, ansvarsfördelning, rutiner och resurser. Med kvalitetshantering avses de rutiner, processer eller system som en högskola använder för att följa upp, upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

Temautvärderingar gäller teman av stort nationellt intresse

Centret genomför inom högre utbildning utvärderingar av teman som är av utbildningspolitiskt intresse. Ny information om dessa teman behövs för att beslut ska kunna fattas på  nationell nivå. En temautvärdering kan gälla ett enskilt utbildningsområde eller omfatta hela högskolesektorn. Centret genomför också temautvärderingar som samtidigt gäller flera olika utbildningsstadier (till exempel gymnasieutbildning och högre utbildning).

För en temautvärdering ofta tillsätts en planeringsgrupp bestående av externa experter, som gör upp en projektplan för utvärderingen. Utvärderingen samordnas alltid av en expert på utvärdering, som är anställd vid centret. Den egentliga utvärderingen genomförs av en utvärderingsgrupp som tillsätts separat. Gruppen sätter sig in i befintlig information samt inhämtar och producerar själv information enligt projektplanen. Resultaten av utvärderingen publiceras i en rapport som är tillgänglig på utvärderingscentrets webbplats. Centret samlar in respons på alla sina utvärderingar från dem som har deltagit i utvärderingen.

 

De nyaste rapporterna om Högre utbildning