Oppimistulosten arvioinnit

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastaa oppimistulosten ja niitä täydentävän muun tiedon kokoamisesta, analysoinnista ja raportoinnista. Arviointitiedon koonti toteutetaan arviointikeskuksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Lisäksi arviointikeskus kehittää oppimistulosten arviointeihin mittareita ja indikaattoreita. Oppimistulosten arvioinneissa selvitetään, saavutetaanko ammatillisen perustutkinnon tavoitteet ja työelämän edellyttämä ammattiosaaminen.

Tutkintokohtaiset oppimistulosten arvioinnit kohdistuvat ammatilliseen osaamiseen ja perustuvat ammattiosaamisen näyttöihin.  Arvioinnin tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden osaamisen vastaavuutta työelämän edellyttämiin ja tutkintojen perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin. Lisäksi arvioidaan koulutuksen järjestäjien näyttöprosessin laatua, näyttöjen toteutttamis- ja arviointisuunnitelmia sekä näyttöjen sisältöjä. Arvioinnin kohteena ovat kaikki ammatilliset perustutkinnot, joista vuosittain on aloitettu 2–4 tutkinnon arviointi. Arvioinnin kohteena on tähän mennessä ollut 28 ammatillista perustutkintoa. Syksyllä 2015 käynnistettiin viimeiset edellä kuvatun mukaisesti toteutetut oppimistulosarvioinnit.

Arvioinnit:

Oppimistulosten arviointien toteuttamisperiaatteet on koottu myös Kansallinen oppimistulosten arviointi ammatillisessa koulutuksessa -esitteeseen (PDF).