Oppimistulosten arvioinnit

Koulutuksen kansallinen arviointikeskus vastaa oppimistulosten ja niitä täydentävän muun tiedon kokoamisesta, analysoinnista ja raportoinnista. Arviointitiedon koonti toteutetaan arviointikeskuksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Lisäksi arviointikeskus kehittää oppimistulosten arviointeihin mittareita ja indikaattoreita.

Oppimistulosten arvioinneissa selvitetään saavutetaanko ammatillisen perustutkinnon tavoitteet ja työelämän edellyttämä ammattiosaaminen. Arvioinnit kohdistuvat yksittäisiin tutkintoihin sekä  osaamisalueisiin, kuten elinikäisen oppimisen avaintaitoihin tai ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin.

Tutkintokohtaiset oppimistulosten arvioinnit kohdistuvat ammatilliseen osaamiseen ja perustuvat ammattiosaamisen näyttöihin.  Arvioinnin tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden osaamisen vastaavuutta työelämän edellyttämiin ja tutkintojen perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja koulutuksen järjestäjän ammattiosaamisen näyttöjen toteutusprosessin laatua. Arvioinnin kohteena ovat kaikki ammatilliset perustutkinnot, joista vuosittain aloitetaan 2–4 tutkinnon arviointi. Niiden lisäksi arviointia täydennetään tuottamalla tietoa ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta.

Arviointikeskus kehittää mittareita ja indikaattoreita oppimistulosten arviointeihin, joista yksi esimerkki on opiskelijan oman osaamisen arviointimittari. Kehittämistyö tehdään arviointiryhmissä, joissa on mukana alan tai teeman asiantuntijoita ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja työelämän edustajia.

Oppimistulosten arviointien toteuttamisperiaatteet on koottu myös Kansallinen oppimistulosten arviointi ammatillisessa koulutuksessa -esitteeseen.