Oppimistulosten arvioinnit

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastaa oppimistulosten ja niitä täydentävän muun tiedon kokoamisesta, analysoinnista ja raportoinnista. Arviointitiedon koonti toteutetaan arviointikeskuksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Lisäksi arviointikeskus kehittää oppimistulosten arviointeihin mittareita ja indikaattoreita. Oppimistulosten arvioinneissa selvitetään, saavutetaanko ammatillisen perustutkinnon tavoitteet ja työelämän edellyttämä ammattiosaaminen.

Tutkintokohtaiset oppimistulosten arvioinnit kohdistuvat ammatilliseen osaamiseen ja perustuvat ammattiosaamisen näyttöihin.  Arvioinnin tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden osaamisen vastaavuutta työelämän edellyttämiin ja tutkintojen perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin. Lisäksi arvioidaan koulutuksen järjestäjien näyttöprosessin laatua, näyttöjen toteutttamis- ja arviointisuunnitelmia sekä näyttöjen sisältöjä. Arvioinnin kohteena ovat kaikki ammatilliset perustutkinnot, joista vuosittain on aloitettu 2–4 tutkinnon arviointi. Arvioinnin kohteena on tähän mennessä ollut 28 ammatillista perustutkintoa. Syksyllä 2015 käynnistettiin viimeiset edellä kuvatun mukaisesti toteutetut oppimistulosarvioinnit.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti vuosina 2016–2017 näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän meta-arvioinnin. Meta-arvioinnin tarkoituksena oli arvioida näyttöihin perustuvan arviointijärjestelmän toimivuutta, vaikuttavuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä tuottaa tietoa arviointijärjestelmän kehittämiseksi. Saatujen tulosten perusteella käynnistettiin ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän kehittämistyö vuonna 2017. Arviointijärjestelmän kehittäminen katsottiin tarpeelliseksi, koska ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö ja -rakenteet ovat muutoksessa erityisesti ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden lain vuoksi

Oppimistulosten arviointien toteuttamisperiaatteet on koottu myös Kansallinen oppimistulosten arviointi ammatillisessa koulutuksessa -esitteeseen.