Digitaalinen oppimistulosten arviointi

Kansallista koulutuksen arviointitoimintaa ohjaa koulutuksen arviointisuunnitelma, joka on valmisteltu vastaamaan koulutusjärjestelmän digitalisaatiokehitystä ja koulutuksen tilaa koskevia tiedon tuottamisen  tarpeita. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit pääasiassa digitaalisesti Aiemmin arvioinnit tehtiin paperilla tai osittain tietokoneella. Taito- ja taideaineiden ja luonnontieteellisten aineiden oppimistulosarvioinneissa voidaan edelleen käyttää myös muita toteutustapoja.

Arviointien digitalisoimisella Karvi tähtää monipuolisempaan ja koulumaailman kehitystä paremmin heijastelevaan arviointiin. Pitkällä aikavälillä tarkoituksena on keventää arvioinnista kouluille aiheutuvaa työmäärää ja helpottaa arvioinnin käytännön järjestelyitä.

Digitaalisten arviointijärjestelmien ja julkaisualustojen käytöllä pyrimme myös lisäämään arviointitoiminnan vaikuttavuutta. Arviointien digitalisointiin kuuluvat arviointiedon keruun lisäksi muun muassa sähköisen raportoinnin ja kerätyn aineiston analysoinnin kehittäminen.

Oppimistulosarviointien digitalisoinnin taustaa

Karvi kokeili perusopetuksen oppimistulosten arviointien digitalisoimista ensimmäistä kertaa vuosina 2014–2015, jolloin äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan arvioinneissa osa oppilaista teki arvioinnin sähköisesti ja osa paperilla. Karvi siirtyi täysin sähköiseen arviointiin vuonna 2017. Vuoteen 2020 mennessä digitaaliseen arviointitiedon keruuseen on osallistunut jo kymmeniä tuhansia oppilaita.

Perusopetuksen oppimistulosarvioinneissa käytämme pääasiassa omaa Koda-arviointijärjestelmäämme. Tarvittaessa voimme käyttää myös muita järjestelmiä: esimerkiksi matematiikan arvioinnissa on ollut käytössä Turun yliopiston kehittämä ViLLE-järjestelmä.

Digitaalisen arvioinnin kehittäminen

Perusopetuksen oppimistulosarviointien digitaalinen kehittäminen alkoi erilaisilla piloteilla. Nykyisin kehittäminen on jatkuvaa tiimityötä, jota Karvin arviointiasiantuntijat tekevät yhdessä tehtävänlaatija- ja asiantuntijaryhmien sekä järjestelmätoimittajien kanssa.

Digitaalinen oppimistulosten arviointi mahdollistaa tehtävien ja koko arvioinnin monipuolistamisen. Olemme kehittäneet muun muassa videoita sisältäviä tehtäviä, puhetehtävien ominaisuuksia ja automaattista pisteytystä. Kehittämistyössä kiinnitämme jatkuvasti huomiota järjestelmän toimintavarmuuteen, käytettävyyteen ja viestintään.

Karvin oppimistulosarvioinnit koskevat kaiken ikäisiä perusopetuksen oppilaita. Haasteenamme on, että koulujen tieto- ja viestintätekninen varustetaso, verkkoyhteydet ja henkilökunnan osaaminen vaihtelevat suuresti. Tunteaksemme kentän tilanteen paremmin keräämme kouluista laite- ja selaintietoja arviointijärjestelmän evästeiden avulla. Lisäksi hyödynnämme opettajilta, rehtoreilta ja oppilailta saatuja palautteita. Esitestivaiheessa käymme havainnoimassa arviointeja kouluilla sekä kokeilemme uusia ominaisuuksia ja käyttöliittymää eri ikäisillä oppilailla.

 

 Lisätietoja

Lisätietoja oppimistulosten arviointien digitaalisesta kehittämisestä ja toteuttamisesta antaa johtava arviointiasiantuntija:

Heli Koskenniemi, puh. 029 533 5517, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje