Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi perusopetuksen päätöstä lukion päättöön

01/2018–05/2019

Äidinkielen pienessä pitkittäisarvioinnissa kiinnostuksen kohteena on perusope­tuksen päättövaiheen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosarvioinnissa 2014 mukana olleiden oppilaiden menestyminen äidinkielen ylioppilaskokeessa eli esseen kirjoittamisessa ja tekstitaidon kokeessa. Vertailu mahdollistui siitä syystä, että kyseisessä oppimistulosarvioinnissa keskityttiin kirjoittamiseen ja tarkasteltiin tekstejä kielen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Huomiota kiinnitetään näi­den kahden arvioinnin tulosten yhteyksiin myös taustamuuttujittain tarkasteltuna.

Arviointi perustuu valmiisiin tilastoaineistoihin. Arvioinnissa kaikkia arviointikysy­myksiä tarkastellaan perusopetuksessa oppilaan, luokan ja koulun tasolla tai lukiossa opiskelijan ja lukion tasolla.

Arvioinnissa etsitään vastausta seuraaviin kysymyksiin:

  • Missä määrin perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosarvioinnin tulokset ennustavat ylioppilaskokeen tuloksia?
  • Mitä osaamisen eroille tapahtuu oppijoiden varttuessa?
  • Millaisia yhteyksiä vuoden 2014 taustamuuttujien (esim. sukupuolen ja koti­taustan) ja vuoden 2014 ja 2017 tulosten välillä on?

Raportti: Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi 2014–2017
Tiivistelmä: Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi
Blogi: Hyvä kirjoitustaito on demokraattisen yhteiskunnan toimivuuden tae

Lisätietoja arvioinnista:

erikoisasiantuntija Jukka Marjanen
etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5559

Sulje