Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Teema-arvioinnit kohdistuvat tiettyyn sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin (esim. lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet). Kohteena voi olla myös koulutusmuodon osa-alueen tilan arviointi (esim. erityisopetus lukiossa). Järjestelmäarvioinneissa tarkastellaan koulutusjärjestelmää kokonaisuudessaan tai sen yhtä osa-aluetta, koulutuspolitiikkaa ja sen toimeenpanoa tai koulutusjärjestelmän uudistamis- ja kehittämisprosesseja (esim. opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus).

Teema- ja järjestelmäarvioinneissa arviointihanketta varten muodostetaan monitahoinen suunnittelu- ja arviointiryhmä. Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia arviointimenetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Meneillään olevat arvioinnit

Lukion tuntijakokokeilun arviointi
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen
Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella

 

Päättyneet arvioinnit

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa
Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi
Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä
Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen
Lukioiden erityisen koulutustehtävän järjestämislupahakemusten arviointi
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet

Sulje