Lukion tuntijakokokeilun arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 1.8.2016 lukion tuntijakokokeilun, jonka tavoitteena oli saada kokemuksia lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) 9 §:ssä säädettyä suuremman opiskelijakohtaisen valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen toimivuudesta. Kokeilun pohjalta ei ole lähitulevaisuudessa suunnitteilla muutoksia lukion tuntijakoon.

Kokeilu koski 1.8.2016 ja 1.8.2017 opintonsa aloittaneita lukiolaisia yhteensä 28 kokeiluun valitussa lukiossa. Kokeilussa mukana olevilla lukiolaisilla oli oikeus päättää, opiskelivatko he lukion oppimäärän valtakunnallisen tuntijaon vai kokeilutuntijaon mukaisesti.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti lukion tuntijakokokeilun arvioinnin vuosina 2020-2021. Arviointiin osallistui vertailutiedon saamiseksi myös muita kuin tuntijakokokeilun piirissä olleita lukioita.

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa seuranta- ja arviointietoa kokeilun toimivuudesta ja vaikutuksista niin opiskelijoiden, henkilöstön kuin eri kokoisten oppilaitosten näkökulmasta. Arvioinnissa tarkasteltiin kokeilun vaikutuksia ainevalintoihin, ylioppilastutkinnon koevalintoihin, tutkintomenestykseen sekä jatko-opintopolkuihin. Lisäksi selvitettiin kokeilussa mukana olleiden opiskelijoiden ja henkilöstön kokemuksia lukion ydintehtävien, eli laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistamisen, opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamisen sekä jatko-opintovalmiuksien tuottamisen näkökulmasta.

Arviointiraportti:
Lukion tuntijakokeilun arviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 25:2021.

Tiivistelmä:
Lukion tuntijakokokeilun arviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tiivistelmät 13:2021. 

Arvioinnin hankesuunnitelma (PDF).

Arvioinnin tietosuojaseloste (PDF)

Lisätietoja arvioinnista:

Päivi Kamppi
arviointineuvos
029 533 5512
paivi.kamppi@karvi.fi
Laura Lepola
arviointiasiantuntija
029 533 5546
laura.lepola@karvi.fi
Jukka Marjanen
johtava arviointiasiantuntija 029 533 5559 jukka.marjanen@karvi.fi

Sulje