Valmistava opetus ja oppilaan oman äidinkielen opetus (VOMA-arviointi)

Tiedonkeruu:

Valmistavan opetuksen ja oppilaan oman äidinkielen opetuksen tila ja vaikuttavuus -arvioinnin eli ns. VOMA-arvioinnin tiedonkeruut järjestettiin toukokuussa 2021. Valmistavaan opetukseen osallistuvilta suomenkielisiltä oppilailta tietoa kerättiin 3.–7.5.2021. Lisäksi tietoa kerättiin toukokuun 2021 aikana opettajilta, rehtoreilta ja opetuksen järjestäjiltä.

Tietoa arvioinnista:

Arviointi tuottaa kansallista tietoa perusopetuksen valmistavan opetuksen tämänhetkisestä tilasta ja vaikuttavuudesta. Arvioinnissa huomioidaan niin esiopetuksen, perusopetuksen kuin myös myöhään maahan tulleiden näkökulmat. Oman äidinkielen opetuksen tilan ja vaikuttavuuden arvioinnissa selvitetään, millä tavoin opetus on järjestetty. Lisäksi selvitetään opetusta ja oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä. Arviointien pohjalta laaditaan kehittämissuosituksia.

Hankkeen loppuraportti, julkaistu 8.9.2022: Kielellisiä taitoja ja koulunkäyntivalmiuksia – Valmistavan opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tila ja vaikuttavuus -arviointi

Arvioinnit liittyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan Oikeus oppia -kehittämisohjelmaan.

Painopistealueet: Oppimisen ja osaamisen kehittäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, koulutusjärjestelmän toimivuuden edistäminen

Hankesuunnitelma:

Tietosuojaselosteet:

Lisätietoja:

Salla Venäläinen
arviointiasiantuntija
puh. 029 533 5549 etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje