Korkeakoulutus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastaa Suomessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen arvioinnista. Kolme keskeistä arviointityyppiä ovat korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit, koulutusjärjestelmää koskevat teema-arvioinnit ja tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit.

Auditointi on riippumatonta ja järjestelmällistä ulkoista arviointia

Auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmää, jonka kukin yliopisto tai ammattikorkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Laatujärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuutta, joka muodostuu laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettelytavoista ja resursseista. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

Teema-arviointeja kansallisesti tärkeistä aiheista

Arviointikeskus toteuttaa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevia arviointeja koulutuspoliittisesti tärkeistä teemoista, joista tarvitaan kansallista päätöksentekoa varten uutta arviointitietoa. Teema-arviointi voi kohdistua yksittäiseen koulutusalaan tai olla koko korkea-asteen laajuinen. Arviointikeskus toteuttaa lisäksi useita eri koulutusasteita (esimerkiksi lukiokoulutusta ja korkeakoulutusta) koskevia teema-arviointeja.

Teema-arviointeja varten kootaan ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva suunnitteluryhmä, joka laatii arviointia varten projektisuunnitelman. Arviointia koordinoi aina arviointikeskuksessa työskentelevä arvioinnin asiantuntija. Varsinaisen arvioinnin toteuttaa erikseen nimitettävä arviointiryhmä. Se tutustuu aihetta koskevaan olemassaolevaan tietoon sekä hankkii ja tuottaa itse tietoa projektisuunnitelman mukaisesti. Arvioinnin tulokset julkaistaan raportissa, joka on ladattavissa arviointikeskuksen verkkosivuilla. Arviointikeskus kerää palautetta osallistuneilta tahoilta kaikista arvioinneistaan.

Ideoita teemoista?

Korkeakoulujen arviointiyksikkö ottaa vastaan ideoita uusista teema-arvioinneista osoitteessa kirjaamo@karvi.fi

 

Uusimmat raportit aiheesta Korkeakoulutus