Korkeakoulutus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastaa Suomessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen arvioinnista. Kolme keskeistä arviointityyppiä ovat korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit, koulutusjärjestelmää koskevat teema-arvioinnit ja tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit.

Auditointi on riippumatonta ja järjestelmällistä ulkoista arviointia

Auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmää, jonka kukin yliopisto tai ammattikorkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Laatujärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuutta, joka muodostuu laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettelytavoista ja resursseista. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

Teema-arviointeja kansallisesti tärkeistä aiheista

Karvi toteuttaa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevia arviointeja koulutuspoliittisesti tärkeistä teemoista, joista tarvitaan kansallista päätöksentekoa varten uutta arviointitietoa. Teema-arviointi voi kohdistua yksittäiseen koulutusalaan tai olla koko korkea-asteen laajuinen. Arviointikeskus toteuttaa lisäksi useita eri koulutusasteita (esimerkiksi lukiokoulutusta ja korkeakoulutusta) koskevia teema-arviointeja.

Teema-arviointeja varten kootaan ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva suunnitteluryhmä, joka laatii arviointia varten projektisuunnitelman. Arviointia koordinoi aina Karvissa työskentelevä arvioinnin asiantuntija. Varsinaisen arvioinnin toteuttaa erikseen nimitettävä arviointiryhmä. Se tutustuu aihetta koskevaan olemassaolevaan tietoon sekä hankkii ja tuottaa itse tietoa projektisuunnitelman mukaisesti. Arvioinnin tulokset julkaistaan raportissa, joka on ladattavissa Karvin verkkosivuilla. Karvi kerää palautetta osallistuneilta tahoilta kaikista arvioinneistaan.

 

 

Uusimmat raportit aiheesta Korkeakoulutus