Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi

Arvioinnissa luodaan kriteerit ja arviointimenetelmät kiusaamista ehkäisevien menetelmien toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamistyöryhmän kehittämisehdotuksen mukaisesti perustetaan toimielin, joka arvioi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytössä olevia menetelmiä.  Tavoitteena on saada varhaiskasvatusyksiköihin ja kouluihin käyttöön toimivimmat ja käyttökelpoisimmat menetelmät kiusaamisen ehkäisemiseksi sekä hyvinvoinnin ja työrauhan parantamiseksi.

Karvi luo asiantuntijaryhmän kanssa keväällä 2021 kriteerit sille, millaisia hankkeita arviointiin otetaan mukaan sekä millä perusteilla menetelmiä arvioidaan. Menetelmien arviointikriteerit sekä hakumenettelyt ja -ohjeet julkistetaan syksyllä 2021. Arviointiin mukaan otettavat menetelmät valitaan alkuvuodesta 2022. Tuloksia arviointiin valittujen kiusaamista ehkäisevien menetelmien toimivuudesta julkaistaan keväällä 2022.

Hanke kohdistuu painopistealueisiin Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen, Jatkuvan kehittämisen tukeminen sekä Yhdenvertaisuuden edistäminen. 

Lisätietoja: 
arviointiasiantuntija Niina Rumpu
niina.rumpu(a)karvi.fi
+358 29 533 5525

Sulje