Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa kiusaamisen vastaisten menetelmien arvioinnin. Arviointi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Kiusaamisen vastaisilla menetelmillä tarkoitetaan tässä arvioinnissa sellaisia perusopetukseen suunnattuja menetelmiä, joiden tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäisy, kiusaamiseen puuttuminen tai kiusaamisen jälkihoito, eli tarpeenmukaisen tuen järjestäminen kiusaamistilanteen jälkeen.

Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa erilaisista kiusaamisen vastaisista menetelmistä ja niiden toimivuudesta sekä tuloksellisuudesta. Arvioinnin avulla levitetään tietoa erilaisten menetelmien käytettävyydestä, jotta opetuksen järjestäjät ja koulut voisivat valita itselleen sopivimmat menetelmät. Arvioinnin tarkoituksena ei ole asettaa erilaisia kiusaamisen vastaisia menetelmiä vastakkain tai vertailla niiden paremmuutta, vaan levittää tietoa eri menetelmien hyvistä käytänteistä ja tuoda esiin niiden kehittämistarpeita.

Nyt toteutettava arviointi kohdistuu perusopetuksessa käytössä oleviin kiusaamisen vastaisiin menetelmiin. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kiusaamisen vastaisia menetelmiä arvioidaan myöhemmin.

Arvioinnin tulokset julkistetaan toukokuussa 2022. Arviointiin valitut menetelmät saavat kirjallista palautetta siitä, missä asioissa menetelmä on arvioinnin perusteella toimiva ja missä asioissa olisi kehitettävää.

Kuka voi hakea mukaan arviointiin?

Arviointi koskee perusopetukseen kohdennettuja kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Hakijana on menetelmää kehittävä ja/tai koordinoiva organisaatio, josta käytämme nimitystä vastuutaho. Menetelmällä tarkoitetaan tässä arvioinnissa erilaisia kiusaamisen vastaisia toimintamalleja ja ohjelmia, joilla on määritelty vastuutaho menetelmän organisointiin, kehittämiseen ja seurantaan. Menetelmä voi olla joko yksittäisen tahon, koulun tai opetuksen järjestäjän kehittämä ja ylläpitämä malli. Se voi kohdistua joko kiusaamisen ehkäisyyn, siihen puuttumiseen tai kiusaamisen jälkihoitoon. Kiusaamisen ehkäisyn ohella menetelmä voi vahvistaa myös koulujen työrauhaa ja kouluhyvinvointia.

Arvioitavien menetelmien toimivuudesta tulee olla tutkimukseen perustuvaa näyttöä. Näytön tulee olla dokumentoitua ja tulosten analysoituja. Mukaan valittavien menetelmien tulee noudattaa tiettyä ennalta sovittua rakennetta tai suunnitelmaa, johon niiden toiminta pohjautuu.

Kiusaamisen vastaisten menetelmien tulee täyttää seuraavat ehdot: menetelmä on suunnattu perusopetukseen, menetelmällä on toimintaa koordinoiva taho, menetelmän tavoitteena on kiusaamisen ehkäiseminen, kiusaamiseen puuttuminen tai kiusaamisen jälkihoito, menetelmän teoreettinen viitekehys pohjautuu ajankohtaiseen tutkimustietoon, menetelmä noudattaa tiettyä ennalta sovittu rakennetta tai suunnitelmaa, menetelmän toimivuudesta on todennettua näyttöä

Miten haet mukaan arviointiin?

Arviointiin mukaan hakevien menetelmien vastuutaho täyttää hakukyselyn, jossa menetelmää kuvataan seuraavien osa-alueiden kautta

  • menetelmän taustatiedot (menetelmän käytössä oloaika, käytön laajuus, kustannukset)
  • menetelmän tavoite (menetelmän käytön tavoitteet, kohderyhmä, viitekehys, toivotut tulokset)
  • menetelmän sisältö (menetelmään liittyvät toimintatavat, ohjeet, materiaalit, koulutus ja menetelmän seurantamalli)
  • näyttö menetelmän vaikutuksista (menetelmän käyttöön liittyvät tutkitut tulokset)

Hakuaika on 5.10.–5.12.2021. Arviointiin hakeminen tapahtuu täyttämällä ja palauttamalla Webropol-kysely.

Infotilaisuus arviointiin hakemisesta

Hakuohjeita ja hakemiseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin arviointihankkeen infotilaisuudessa 12.10.2021 klo 14–15.
Katso infotilaisuuden tallenne
Tekstivastine
Tutustu esitysmateriaaliin

Miten arvioitavat menetelmät valitaan?

Arviointiin valitaan hakemusten perusteella enintään viisi menetelmää. Koska arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisista menetelmistä ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin, valinnassa voidaan painottaa menetelmiä, jotka kohdistuvat erilaisiin kiusaamisen vastaisiin toimiin ja erilaisiin tarpeisiin. Jos useampi arvioitavaksi hakeva menetelmä täyttää vaatimukset, valinnassa painotetaan menetelmästä saatua näyttöä.

Kaikki arviointiin mukaan hakeneet saavat perustelun valinnasta tai siitä, miksi he eivät tällä kertaa tulleet valituksi. Valinnat julkistetaan tammikuussa 2022.

Arvioinnin toteuttaminen

Varsinaiseen arviointiin mukaan valituista menetelmistä Karvi pyytää kattavamman itsearvioinnin.  Lisäksi arvioinnissa tullaan käyttämään Karvin keräämää lisäaineistoa sekä hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan myös muuta olemassa olevaa aineistoa. Arvioinnin toteuttaa asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.

Arviointiin mukaan valittuja menetelmiä arvioidaan niiden käytettävyyden, juurrutettavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmista seuraavilla arviointikysymyksillä:

Käytettävyys-näkökulma

Miten selkeä ja kohdennettu menetelmän tavoite on? Miten hyvin se soveltuu sille tarkoitettuun käyttöön?

Miten hyvin menetelmä soveltuu valitulle kohderyhmälle? Missä määrin menetelmä on sovellettavissa muille ikäryhmille?

Miten menetelmän käytössä huomioidaan eri tahoja? (henkilöstö, oppilaat, huoltajat)

Miten selkeitä menetelmän käyttämät toiminnot ja ohjeet ovat? Miten hyvin ne soveltuvat kohderyhmälle?

Millainen malli menetelmän seurantaan on? Miten hyvin se soveltuu menetelmän toiminnan seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen?

Juurrutettavuus-näkökulma

Missä määrin menetelmän tavoitteet ovat yhteydessä opetussuunnitelman perusteisiin?

Miten kattavasti ja soveltuvasti menetelmä ja sen käyttö on sidottu koulun muuhun hyvinvointityöhön?

Miten sujuvasti menetelmän käyttämät toiminnot ja niihin liittyvät ohjeet ovat otettavissa mukaan koulun arkeen?

Millainen hallinnointirakenne ja vastuunjako menetelmällä on?

Miten menetelmän käyttöä tuetaan ja ylläpidetään?

Tuloksellisuus-näkökulma

Miten menetelmän käytöstä saadut tulokset tukevat sen tavoitteita?

Millaiset ovat menetelmän vaatimat panostukset (ajalliset, henkilöstöresurssit ym.) suhteessa tavoiteltaviin tuloksiin?

Miten ja miltä taholta menetelmän toimivuudesta kerätään palautetta? Miten saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Miten vahvoja tuloksia menetelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta on saatu?

 

Arvioinnin kuvaus

Arvioinnissa luodaan kriteerit ja arviointimenetelmät kiusaamista ehkäisevien menetelmien toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamistyöryhmän kehittämisehdotuksen mukaisesti perustetaan toimielin, joka arvioi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytössä olevia menetelmiä.  Tavoitteena on saada varhaiskasvatusyksiköihin ja kouluihin käyttöön toimivimmat ja käyttökelpoisimmat menetelmät kiusaamisen ehkäisemiseksi sekä hyvinvoinnin ja työrauhan parantamiseksi.

Karvi luo asiantuntijaryhmän kanssa keväällä 2021 kriteerit sille, millaisia hankkeita arviointiin otetaan mukaan sekä millä perusteilla menetelmiä arvioidaan. Menetelmien arviointikriteerit sekä hakumenettelyt ja -ohjeet julkistetaan syksyllä 2021. Arviointiin mukaan otettavat menetelmät valitaan alkuvuodesta 2022. Tuloksia arviointiin valittujen kiusaamista ehkäisevien menetelmien toimivuudesta julkaistaan keväällä 2022.

Hanke kohdistuu painopistealueisiin Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen, Jatkuvan kehittämisen tukeminen sekä Yhdenvertaisuuden edistäminen. 

Arvioinnin hankesuunnitelma

 

Lisätietoja: 
arviointiasiantuntija Niina Rumpu
niina.rumpu(a)karvi.fi
+358 29 533 5525

arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen
eeva-liisa.markkanen(a)karvi.fi
+358 29 533 5540

Sulje