Koulutusjärjestelmän kyky vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutoksissa

 

Arviointiraportti on nyt kaikki sidosryhmien hyödynnettävissä

#jatkuvaoppiminen #rakennemuutos #työllisyys #ammatillinen koulutus #korkeakoulutus

Arvioinnin raportti julkistettiin 29.3.2022 ja on luettavissa Karvin verkkosivuilla.

Karvin tiedote löytyy niin ikään verkkosivuilta.

Julkistamiswebinaarin aineistot 30.3.2022
Korkeakoulutuksen tuloksia koottuna

 

Työmarkkinoiden äkillisistä rakennemuutoksista on tullut pysyvä ilmiö

Arvioinnissa tarkasteltiin sitä, miten ammatillisen koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut, ohjaustoimijat, työnantajat, muut viranomaiset ja sidosryhmät toimivat yhdessä, kun työntekijöitä irtisanotaan kerralla paljon tai tarvitaan runsaasti lisää eri toimialoilla. Äkillisten rakennemuutosten ja koulutusjärjestelmän yhteensovittaminen koskettaa useita toimijoita, kuten ministeriöitä, koulutuskentän toimijoita, työnantajia, kuntia, ELY-keskuksia, TE-toimistoja ja maakuntaliittoja.

Arviointi vahvisti käsitystä siitä, että työmarkkinoiden äkillisistä rakennemuutoksista on tullut pysyvä ilmiö. Tulosten perusteella äkillisissä rakennemuutostilanteissa toimiminen on tällä hetkellä usein erillään ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen perustoiminnasta.

Koulutusjärjestelmän kehittämiseksi tarvitaan toimia muun muassa eri toimijoiden välisessä yhteistyössä, rahoituksessa ja ennakoinnissa.

Arvioinnin toteuttamisessa oli mukana laaja joukko toimijoita

Hankesuunnitelma

Arvioinnissa toimi arviointiryhmä, johon kuuluivat:

  • Hallituksen pj Irma Hirsjärvi, Työttömien keskusjärjestö ry
  • Vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
  • Toimitusjohtaja Pasi Kankare,  ammattiopisto Careeria
  • Opiskelija Oona Löytänen, SAMOK ry
  • Opiskelija Juho Malinen, Osku ry
  • Aluekehitysjohtaja Päivi Myllykangas, Pirkanmaan liitto (31.1.2022 asti)
  • Johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
  • Rehtori Åsa Stenbacka, ammattiopisto Vamia
  • Vararehtori Petri Suomala, Aalto-yliopisto

Arvioinnin teemaan liittyvistä järjestelmätason kysymyksistä oli jo olemassa runsaasti ministeriöiden, Sitran sekä muiden keskeisten toimijoiden tuottamaa tuoretta selvitys- ja arviointitietoa. Sitä  hyödynnettiin systemaattisesti arvioinnin suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa myös haastateltiin laajasti arvioinnin teeman kannalta keskeisiä viranomaisia ja sidosryhmiä.

Suurimmat tiedontarpeet kohdistuivat koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kykyyn ja potentiaaliin tarjota äkillisissä rakennemuutostilanteissa jatkuvaan oppimiseen liittyviä koulutuksia ja ohjauspalveluita.

Arviointitietoa kerättiin korkeakouluilta ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä itsearviointikyselyllä. Ensimmäisiä tuloksia käsiteltiin korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien kanssa webinaareissa syyskuussa 2021. Webinaarit oli suunnattu ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen johdolle, henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kysely korkeakouluille ja koulutuksen järjestäjille 19.4-17.5.2021

Arvioinnin infowebinaari 26.3.2021

Kyselyn sisältö (su+ru)

Kyselyyn vastaajille koottu tukimateriaali (verkkoklinikat 4/21)

Kiitokset kaikille vastanneille korkeakouluille ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille arvokkaasta panoksestanne arvioinnin toteuttamiseksi!

Webinaarit kyselyn alustavista tuloksista syyskuussa 2021

Korkeakoulutus 13.9.2021

Ammatillinen koulutus 14.9.2021

Haastatteluilla kerätty tieto kesä-elokuussa 2021

Kyselyn lisäksi arvioinnissa kerättiin tietoa alueellisten toimijoiden teemahaastatteluilla kesä-elokuussa 2021. Haastatteluiden teemana oli kaksi äkillisen rakennemuutoksen toimialakohtaista esimerkkiä: puunjalostusteollisuus ja akkuteollisuus. Haastatteluaineisto täydensi ja syvensi kyselyn tuottamaa kansallista tilannekuvaa.

Haastatteluiden kohderyhminä olivat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut, kunnat, kuntien alueelliset kehitysyhtiöt, yritykset, ELY-keskukset, TE-toimistot, maakuntaliitot, työttömät työhakijat ja muut sidosryhmät.

Aikuisopiskelijoista koottu opiskelijapaneeli

Arvioinnille koottiin ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen aikuisopiskelijoista opiskelijapaneeli.  Opiskelijapaneelin tehtävänä oli tuoda arviointiin työmarkkinoiden muutosten vuoksi aikuisena uudelleen kouluttautuneiden henkilöiden kokemustietoa ja näkökulmia.

Painopistekohtaisen tiedon tuottaminen Karvissa

Karvi on määritellyt Kansallisessa koulutuksen arviointisuunnitelmassa arviointitiedolle painopisteet, joista eri arvioinnit tuottavat tietoa. Tämän arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa seuraavista painopisteistä: koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen sekä oppimisen ja osaamisen kehittäminen. #osaaminen #koulutusjärjestelmä

Lisätiedot arvioinnista ja pyynnöt tulosesittelyistä:

Tarja Frisk, johtava arviointiasiantuntija (ammatillinen koulutus) tarja.frisk@karvi.fi ,puh. 029 533 5504

Kati Isoaho, arviointiasiantuntija (korkeakoulutus) kati.isoaho@karvi.fi, puh. 029 533 5501

Risto Hietala, arviointiasiantuntija (arviointimenetelmät) risto.hietala@karvi.fi, puh. 029 533 5507

 

Sulje